Det er 1 år til valget og Vestby Høyre har startet valgkampen!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er 1 år igjen til valgdagen og Vestby Høyre har samlet seg og er godt igang.
 

Etter en spennende politisk helg på Kommunalkonferansen vil jeg dele noen tanker med dere. 

Vi gleder oss virkelig til å møte dere ute i felten, nå som vi i Vestby Høyre er i gang med både vårt programarbeid og valgkamp planlegging. Som Foreningsleder og leder i programkomiteen  vil jeg oppfordre dere alle til å komme med innspill om hva som er dine hjertesaker og ønsker for kommunen vår. Vi som er i programkomiteen vil stå på programstands og gå programdørbank i løpet av de neste 6 ukene. Det vil også komme invitasjoner til frivillige lag og foreninger om besøk og innspill. Nominasjonsmøte for våre listekandidater er 21. november, så har du lyst til å være med oss å lage program er du hjertelig velkommen til oss både som medlem og frivillig hjelper. Den beste politikken kommer fra hjertesakene til våre innbyggere og inn i en programkomite, så ta kontakt om du har noe på hjertet og vil dele det med oss.

Grønn omstilling i kommuneNorge

Det skal bygges flere ladestasjoner for elbiler og vi ønsker at familiens førstevalg på bil, skal bli en El bil. Derfor må kommunene bygge flere ladestasjoner og se på nye innovative løsninger som gir oss miljøgevinster. Når vi ser totalbildet i Vestby er det privat næringsliv som har bidratt mest med ladestasjoner og det må Vestby kommune ta med seg videre i sine planer. Kommunen må ha sterkere fokus på dette og ved utbyggingen av Vestby Sentrum må det få høy prioritet. Gjerne i sammenheng med grønn transport i kommunen og mer bruk av sykkel med andre miljøtiltak i kollektivtrafikken. Sykkelhoteller, sykkelordninger og kraftig satsing på sykkelveinett er løsningen med bilfritt sentrum.

Regjeringens vedtak om at vi skal ha 0 utslipp av fossilt drivstoff innen 2025 og arbeidet der er godt i gang. Det betyr at verstinger som transport og jordbruk må tenke nytt. Transporten må bli grønnere og bruken av sprøytemidler må endres. Tenk dere et politisk vedtak der alle driftsanlegg i hele kommunen skal ha krav på å ha 0 utslipp og er pålagt å bygge med fornybar energi. Vi kan få det til om det finnes tverrpolitisk vilje til å stå sammen om denne saken. Vi må gjøre Vestby enda grønnere og det er vårt ansvar som politikere å gjennomføre.

Kan vi kanskje stille krav til utslippsfrie anleggsmaskiner når vi skal bygge Vestby Sentrum med batteri eller brenselcelledrift? Vi har tiden foran oss og kan fatte politiske vedtak som gjør oss grønnere.

Vi i Høyre er veldig opptatt av utnyttelsesgrad og arealbruk. Spesielt i lokalpolitikken. Det er ofte de store kampsakene i lokalpolitikken om å verne det lille matfatet vi har igjen. Vi vil ikke være i stand til å gi dyra våre mat om vi får mer redusert dyrket mark. Dagens situasjon viser at vi har for lite og vi må stå hardere på for å forhindre utbygging på dyrket mark. Visste dere at vi kun har 3% dyrket mark i Norge der Akershus har en femtedel av landets kornareal? Jordflytting har jeg liten tro på og refererer til tidligere erfaringer og konsekvensutredninger. Stortinget har vedtatt at matproduksjon i Norge skal øke og referer til «Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging av 2018».

Vi har grunneiere i denne kommunen som ønsker å utvikle sin skog, eiendom og ugreit terreng som vanskeliggjør annet bruk enn å utvikle næringsområder eller boligområder. Ta de med i samtalen om utbyggingen i Vestby kommune, de er alle bidragsytere som vil være med å utvikle kommunen vår.

Det er ingen grunn til at vi i Vestby Høyre, ikke skal være en av de beste på dette med grønn omstilling. Det har vært SP, SV, MDG og V som tidligere har hatt dette i sine lokale program. Vi var godt i gang med grønn omstilling i valget 2015, men nå vil vi søke samarbeidsformer i lokalpolitikken for å få gjennomslag for vår grønne omstilling i Vestby Høyre via vårt programarbeid 2019-2023.

Skole og barnehage 

Høyre ønsker mobilforbud i klasserommene. Vi ser for oss at enkelte foreldre kan reagere sterkt på dette, men vi må prioritere undervisningen når barna er på skolen. Det er jo akkurat derfor de går på skole. Vi ønsker å gå tilbake til tidligere ordninger, der foreldre ringer skolen om det skal være noe. På denne måte utgår i tillegg all sosial påvirkning og barna kan ta seg tid til å leke sammen i friminuttene. Flere skoler i Norge har forsøkt prosjektet og det har gitt meget gode resultater som har brakt lek og aktivitet tilbake i skolen. Det er jo en slik skole vi ønsker for våre barn og barnebarn!

Gi barna appetitt på livet allerede i barnehagen og husk at et barns liv ikke kommer i reprise. Det har ved undersøkelser vist seg at ved å sidestille de private og den offentlige barnehage, er det den private barnehagen som går foran med nye og bedre løsninger. Ting tar mer tid i offentlig sektor og da er det enklere å realisere endringer i den private sektor først.

Skolerapporten for Vestby skolene for 2017 har kommet og dessverre viser den at vi fortsatt har altfor store tall med mobbing. Høyre tror ikke det er nok å ansette en mobbekoordinator. Vi tror løsningen er å sette inn enda flere lærerressurser. Vi må styrke faginnholdet på skolen og vi må tørre å stille krav til elevene. Alle elever skal lære 123 og sitt ABC. Høyre ønsker en skole som gir alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer og ambisjoner. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Mer læring – mindre frafall. Vår viktigste prioritering i skolen er læreren. Kommunalkonferansens "budsjettlekkasje" er et Statsbudsjett for 2019 der regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til totalt 600 nye stillinger som lærerspesialister Totalt blir dette 1200 nye stillinger. Sammen med våre foreldre er trolig læreren den aller viktigste personen i oppveksten vår. Vi håper dette er med å bidra til at flere gode lærere blir i skolen. Lærerløftet fortsetter i Høyre.

Helse og utfordringene vi skal møte i Vestby kommune

Vi må tørre å stille krav til de ansatte som skal jobbe hos oss i Vestby kommune. De må gi alt innenfor den sektor de skal ansettes i og skal ikke være preget av «gjenbruk».

Innkjøpskompetansen i kommunen er viktig når det gjelder ernæring. Er vi gode nok?

Hvordan kan vi måle en kvalitet? Vi bør ha jevnlige bruker, beboer og pårørende undersøkelser.

Alle kommuner skal få egen psykolog innen 2020 sier Stortingsmeldingen. Vi må ansette folk som har kompetanse og som ønsker å lykkes med de kommunale prosjektene eller lovpålagte oppgavene vi til enhver tid har. Vi har behov for tverrfaglig grupper som jobber sammen for å ta vare på fagmiljøene våre og alltid har brukeren i høyeste fokus. Vi skal ha kvalitet i omsorgen og tjenestene.

Vi i Høyre ønsker å ha møteplasser på tvers av generasjoner. Vi kunne hatt barselgrupper som kan ha sine møter på sykehjemmet, sanggrupper som øver ettermiddager på sykehjemmet og kulturskolen som øver i opptreden i helgene. Vi må tørre å åpne sykehjemmene for alle. Vi må invitere nærmiljøet inn og ha et mye mer åpent samfunn der vi kan dele erfaringer og fellesskap.

Forbrukerrådet har slått alarm om norske sykehjem. Halvparten lar ikke de eldre komme til orde og dette er trist. Vi må få sammenheng i denne tjenesten og sørge for at vi gir en verdig aldersvennlig alderdom til våre innbyggere. Sitert fra Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen: «-Du må huske det at dette er ikke bare er vår arbeidsplass, men beboernes hjem og trolig siste bopel».

Det er enklere å nå frem til de private aktørene når det skal foretas endringer. Man må gi både private og kommunale tjenester like muligheter, men de må da også kontrolleres etter det samme systemet. Det har vært dramatiske tall fra sykehjemmene. Ved å flytte middagen har vi sett at dette har reddet liv, forhindret underernæring og ved økt aktivitet har vi sett store og gode resultater. Vi vil ha 1 time aktivitet hver dag inn på sykehjemmene og instutisjonene. Nå er kvalitetsreformen LEVE HELE LIVET lansert og alle kommuner pålegges å delta fra januar 2019.

Vi bør også sørge for at eldresentre havner sentralt og at eldre kan gjennomføre sin alderdom med verdighet og aktivitet. Statsminister har lansert TTP og det betyr kort og greit -Tøfler til polet!

Barnevernsektoren har vist oss et kjemperesultat og personlig er jeg ikke overrasket. Vår Barnevernsjef har brukt sin kompetanse, sine erfaringer og gjort en utrolig god jobb. Dette er en leder som tenker helhetlig og har egenskaper til å gjennomføre for barnas beste. Med slike RO – ledere i kommunal sektor vil vi lykkes. Det er alltid de medmenneskelige relasjonene vi møter først og det som vil få størst betydning om du vil lykkes eller ikke innfor enhver sektor.

Leve Hele Livet - en kvalitetsreform for eldre

Dette er en kvalitetsreform for eldre og ble lansert som en Stortingsmelding i mai 2018. Selve reformen startet i Stavanger der de hadde så store utfordringer, der de så behovet for å tenke nytt. Det gjorde de og Helseminister Bent Høie bruker Stavanger nå som foregangskommune.

Vi i Høyre ble først presentert denne Stortingsmeldingen i mai 2018 og «ekkoet» var umiddelbart. Som representant av Eldrerådet er jeg stolt og glad over den raske responsen som Vestby Eldreråd hadde i denne anledning, da reformen ble presentert på første møte etter sommeren. Vestby kommune bør integrere reformen LEVE HELE LIVET i sin kommuneplanlegging og Eldrådet har sendt inn merknader til dette for å få den med i kommuneplanen.

Når det gjelder flytting av måltider på sykehjemmet tenker jeg si noe om dette. Eldre på sykehjem skal få middag til vanlig tid rundt kl. 16.00 og ikke kl.13.00. De pilotkommuner som har forsøkt ut dette har vist seg å gi god helsegevinst tilbake til brukeren. Med et solid kveldsmåltid sover man bedre og det reduserer bruk av beroligede eller sovemedisin. På kommunalkonferansen kunne Stavanger kommune fortelle at de hadde spart rundt 400 000 pr år i mindre medisinutgifter etter gjennomføringen. Disse pengene blir i dag brukt på andre helsefremmede tiltak. En verdig alderdom er prioritert og vi ønsker å innføre 1 times aktivitet hver dag. Vi ønsker at de som bor hjemme og på pleiehjem skal få drive med aktiviteter de er vant til eller har ønsker å fylle hverdagen med. Tjenestene skal være sammenhengende og vi må søke frem en bærekraftig fremtid i eldreomsorgen vår. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Økonomi i Vestby kommune

Kutt i eiendomsskatten -og eller ingen eiendomsskatt er typisk Høyre saker. Det samme gjelder for øvrig enhver grunneiers rettighet til å utvikle sin egen eiendom. Dette er grunnleggende Høyrepolitikk og noe av det som kjennetegner en Høyre politiker.

Vestby kommune har fortsatt ikke innført boligskatt på privat eiendom og det har vært en sterk parole i Vestby Høyres valgkamper. Vi har vært med å vedta at vi skal bygge et kulturhus til rundt 400 000 millioner, men hvis dette er et politisk vedtak som resulterer i boligskatt og økte avgifter for innbyggere i kommunen, da er det mest fornuftig å sette dette på vent.

Derimot kan vi konstatere en økende næringsutvikling i kommunen og dette er helt i tråd med god Høyre politikk. Vi har behov for mange arbeidsplasser i fremtiden og det er kjærkomne inntekter i en slunken kommunekasse. 

NEI TIL EIENDOMSSKATT PÅ PRIVAT BOLIG!

Hilde Merete Feragen

Foreningsleder -og Programkomiteleder Vestby Høyre

Vestby

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags