Sentrumsplanen og renovasjon!

I kommunestyremøte mandag 10. september ble det vedtatt at Vestby kommune ved rådmannen skal utarbeide et forprosjekt for renovasjonsalternativer.

Hva og hvilke restriksjoner, med krav, vil Vestby kommune kreve av utbyggere for håndteringen av renovasjon i dette området? Og hvorfor gjør man ikke dette, krever det i reguleringsplan?

Det kan leses i Vestby Avis at administrasjon i Vestby kommune i sammen med IKS-selskapet Movar har vært på studietur til Bergen for å se på løsninger. Dette er vel og bra, men dette er ikke en sak som IKS-selskapet Movar eller Vestby kommune bør stå for!

Vestby kommune sin jobb i et slikt prosjekt bør vel være å stille krav til utbygger av boenhetene om hvordan renovasjonen skal håndteres og ikke blande seg inn i utbygging av selve renovasjonsprosjektet!

Vi har sett gang etter gang at når administrasjon og politikere blander seg inn i prosjekter som de ikke har kunnskap om, medfører dette store tap for innbyggere.

IKS-selskapet Movar, som Vestby kommune eier 20% ++ av, har heller ingen kunnskap om et slikt system og har ingen kompetanse for et slikt prosjekt. Det erkjennes jo av direktør selv!

Og engasjere IKS-selskapet Movar til å bygge, for så å eie et slikt anlegg blir som å sette bukken til havresekken (renovasjonssekken)!

Vestby sine innbyggere trenger ikke mer utgifter eller kostnader til renovasjon, da vi idag har Follo-kommunenes høyeste utgifter per husstand med tilnærmet 1.000 kroner mer enn Ås kommune, som er nest dyrest.

De andre kommunene i Follo bruker Follo Ren og merkostnaden for vårt valg utgjør totalt for Vestby sine innbyggere 7 millioner kroner, som går rett til Movar. Ja, vi er eiere av IKS-selskapet, men da får vi igjen 20% av 7 millioner? Er det en god løsning?

Å la Movar bygge ut et slikt anlegg på vegne av Vestby kommune vil på sikt kunne være ulønnsomt, i tillegg og hvorfor skal kommunen bruke våre ressurser på å utarbeide en renovasjonsløsning?

Det skal bygges totalt 6.000 boenheter? Dette kan vel utbyggere få lov til å gjøre gjennom reguleringsplanen og hvis vi i nær fremtid ønsker oss en annen renovatør! Skal de drifte anlegget til Movar IKS? Eller må vi kjøpe dem ut? For hvor mye?

Dette er et klart eksempel på kortsiktig tenkning i et langsiktig prosjekt. Nå er det på tide at man overlater prosjektering og utbygging til de som har kapasitet og kompetanse til slikt, og at man lar være å bruke innbyggernes penger på oppgaver man strengt tatt ikke har behov for å gjøre selv.

Det er vel kanskje en idé å se på om renovasjon for Vestby kommune kan bli sendt ut på anbud til flere tilbydere!

Kanskje alle innbyggerne da kan få hentet avfallet sitt!