I forbindelse med valget og uenigheten i flere store kommunale saker bl.a. IKEA, boligutbygging med 80/20 og Ørajordet har det oppstått større avstand mellom politikere og velgere. De som ble valgt på sitt program for fire år siden har vist liten evne til å tilpasse seg en ny hverdag noen år senere.

Avstanden mellom politikere og velgere blir bare større grunnet mangel på kompetanse, spesialisering og erfaring på flere områder. Politikere gjenspeiler gjerne den vanlige velger og innehar derfor ingen eller liten aktuell spisskompetanse. Likevel opptrer politikere som beslutningstakere og overkjører befolkningen med sitt politiske flertall i saker som de har liten eller ingen kompetanse.

Dette gjelder ikke bare Vestby kommune. Det finnes mange eksempler på finansielle investeringer av pensjonsfond og kraftfond med mange hundre millioner i tap grunnet manglende kompetanse av kommunens leder. I ettertid har det dessverre blitt krisetider i flere kommuner for å gjenopprette den tapte økonomien. Ikke lett for en leder å innrømme at dette kan jeg ikke og trenger hjelp.

Folkestyre

Formålet med mine kommentarer er å vurdere om vi kan få et bedre samspill mellom politikere og befolkningen. Det har vært foreslått noen innspill i flere kommuner om et bedre samarbeide, men ingen har ført til en endring hos politikere. I forbindelse med en samling av ca. 20 forskere fra hele verden med kompetanse innen kriseløsninger, økonomi, økologi, samfunnsstyring etc. ble det under en ukes diskusjon informert om aktuelle styringsmodeller. En modell ble diskutert spesielt, Folkestyre.

Modellen har sin bakgrunn i den økende avstanden mellom politikere og velgere. Som et eksempel trakk en amerikansk professor frem Mongolia som et forbilde. I dette landet er det besluttet at større politiske beslutninger skal vurderes av en utvalgt gruppe som gjenspeiler befolkningen. Denne gruppen samles fra en til flere dager avhengig av kompleksiteten. Noen vil kanskje mene at man kunne ta denne diskusjonen enklere over nettet, men det ble fremhevet at det å kunne se kroppsspråk og høre stemme var viktig for å få argumentene fram. Dokumentasjon og forslag som ble utarbeidet ble betraktet som bindende for politikere. Professoren var imponert over hva vanlige folk med sunn fornuft kan utarbeide. Han trodde ikke at de kunne gjøre det bedre i USA.

Hvis vi skal få dette ned på lokalt nivå kunne kommunestyret etter forslag fra administrasjonen beslutte en tilsvarende modell gradert etter kompleksitet.

Utvalgsmedlemmene skal få tilstrekkelig med informasjon fra administrasjonen uten politisk farge. Debattiden må vurderes og organiseres. Administrasjonen har sekretariatsoppgaven.

Det må utarbeides retningslinjer for Folkeutvalget. I første omgang kan man starte med en enklere sak for å få litt erfaring. Det er viktig at politikere ikke skal ha noen rolle før kommunestyret skal behandle Folkeutvalgets konklusjoner.

Det hadde vært gledelig om noen politikere kunne vurdere og eventuelt forbedre modellen. En nytt parti Folkepartiet er unødvendig i dagens flora av partier hvis modellen med Folkestyre kunne integreres i ett eller flere av dagens partier.