Gå til sidens hovedinnhold

Det er behov for seniorboliger i Son

Leserbrev skrevet av Christian Gaudernach, Gunnar Hansen, Tore Holm, Bengt Knoll, Bjørn Lofterød og Jan Fredrik Ormåsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har vært i gjennom krevende tider og vi er en stor takk skyldig til alle som har stått på og ivaretatt alle viktige samfunnsfunksjoner. Heldigvis ser det ut til at vi over tid vil komme tilbake til normalsituasjonen. Mye vil sikkert endre seg, men de samfunnsutfordringene vi hadde før Korona krisen er der fortsatt. Det kan nå være tid for å komme i gang igjen.

For ett år siden hadde vi et innlegg i Vestby Avis og Moss Avis sammen med tidligere leder av eldrerådet i Vestby, Erik Såheim, som dessverre har gått bort. Vi tok for oss eldreomsorgen i Son, og pekte på at tilpassede boliger for eldre er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud, og at Ørajordet var et egnet sted. Vestby Arbeiderparti ga den gang full støtte til planen, mens andre partier var avventende. Tiden er nå etter vårt skjønn moden for å følge opp saken.

Vårt poeng den gang som nå, er at vi får et sterkt økende antall eldre. Dette blir merkbart allerede fra 2025 når de store etterkrigskullene fyller 80 år. Med utbygging på Solhøy vil tilbudet til omsorgstrengende være betydelig bedret. Som vi nevnte sist, er det i senere tid levert flere utredninger som tar for seg eldre med lettere omsorgsbehov. Mest sentral er Grundt utvalget (1987) som konkluderer i sin rapport at det beste for eldre vil være å bo hjemme så lenge som mulig, og mestre hverdagen sin med noe hjelp når det er nødvendig. En viktig del av en fremtidig eldre strategi blir å finne boformer som er mest mulig tilpasset deres hverdagsliv og således reduserer behovet for bl.a. omsorgsboliger. For det offentlige vil dette gi betydelige besparelser, noe som nå kanskje er viktigere enn noensinne.

Flere kommuner tilrettelegger nå for seniorboliger. Vi har tidligere nevnt prosjekter i Larvik og Stavanger. Firmaet Signaturhagen, som har interesse av å utbygge Ørajordet, har nær ferdigstilte prosjekter i Færder og Kongsberg kommune. Nærliggende kommuner vurderer ulike prosjekter, og det er interessant å se at det også i Oslo er planlagt for flere seniorboliger.

Seniorboliger er typisk selveierleiligheter med nedre aldersgrense for beboere. De har sameie, har fellesområder og konsepter som tilbyr tjenester og felles aktiviteter. Tilbakemeldingene for denne boformen er at det gir trygghet og tilhørighet i et fellesskap. Sosial ensomhet nevnes ofte som et stort problem for eldre. Det viktigste for mange er likevel at de bor sentrumsnært med grei adkomst til butikker, helsetjenester og kafeer. For det offentlige gir denne boformen en klar økonomisk gevinst, siden eldre blir boende lenger hjemme og fordi flere kommunale hjemmebesøk kan gjøres samtidig.

Et godt samfunn krever at det gir plass til alle i ulike faser av livet. For at vi fortsatt skal kunne ønske unge familier velkommen til Son kan vi ikke bare bygge ut mer, men må også finne løsninger som legger til rette for et mobilt boligmarked. Boligblokkene i Havnegata viser på mange måter at eldre Soninger flytter inn og frigir hus og hage til nye familier. Behovet for seniorboliger er allerede stort og boliger av denne type på Ørajordet vil gi et utvidet tilbud som bidrar til et mer mobilt boligmarked. Dette vil også bedre bevare omliggende naturområdet til glede for alle. Flere mener at utbyggingen i Son i for stor grad preges av utbyggers ønsker. En utbygging av seniorboliger er selvfølgelig basert på statistisk sentralbyrås beregninger av den demografiske utviklingen. Gjennom alle år har de eldre vært en sentral bilde i nærmiljøet i Son, og slik håper vi det også blir i framtiden.

Hvorfor Ørajordet? Først og fremst fordi Ørajordet har gangavstand til sentrum med de tilbud og mulighet for aktiviteter som eldre ofte ønsker. En utvikling på Ørajordet bør også være greit å realisere. Kommunedelplanen har avsatt området til sentrumsformål og kommunen har inngått avtale hvor den forplikter seg til å regulere tomten. Dette arbeidet skulle vært ferdig i 2017, men i behandlingen av forhåndsforeleggelsen i 2018 ble planene barbert bort med tanke på at det var nødvendig å sikre at fylkesmannens føringer for planarbeid ble fulgt. Dette var allerede godt ivaretatt i kommunedelplanen av 2015 og i oppfølgingen fra 2019. Det bør derfor ikke være noen hindringer for ferdigstillelsen av planarbeidet.

Mange er opptatt av trafikkbelastningen i Son. Vår oppfatning er at seniorboliger gir mindre trafikk enn normalt, bl.a. vil felleskapet gi mulighet for oppretting av bil pool og det er god busstilgang til området. Statens Vegvesen bekreftet også i 2018 at trafikkanalyser som hensyn tar utbygging av Ørajordet ikke vil utfordre veikapasiteten. Noen hevder at en omkjøringsvei nord for Son må ferdigstilles før ytterligere utbygging skjer. Vi kan ikke se at den lar seg finansiere i overskuelig fremtid og moderat utbygging på Ørajordet bør nå etter vårt skjønn prioriteres.

Vi vil ikke påstå at Ørajordet er det eneste alternativet for seniorboliger i Son, men vi synes det er den beste beliggenheten. Utbygging her ivaretar demografiske utfordringer og skaper samtidig mobilitet i boligmarkedet. Nasjonalt har de fleste politiske partier sluttet seg til at det er nødvendig å tilby mer varierte boligformer. Vestby Arbeiderparti har gitt klart uttrykk for at de ønsker at det blir lagt til rette for dette på Ørajordet. Vi håper alle partier har det samme syn.

Kommentarer til denne saken