En styrke ved det norske samfunnet er muligheten til å bli det man vil. Dette er viktig for å sikre fortsatt små forskjeller i Norge. Lik tilgang til utdanning bidrar til sosial mobilitet og skaper et samfunn som gir muligheter for alle.

Det er likevel en kjensgjerning at bakgrunnen vår påvirker forutsetningene til å gjennomføre utdanningsløpet. I Norge i dag fullfører færre enn fire av fem videregående skole. Frafallet fra videregående skole er fremdeles høyt og frafallsrisikoen er betydelig høyere blant de som har foreldre som ikke har høyere utdanning selv.

Viken fylkeskommune har en inntaksordning basert på nærskoleprinsippet. Det betyr at du har rett til å komme inn på en skole nær der du bor, men du har også muligheten til å søke deg til en skole andre steder i fylket hvis du skulle ønske det. Denne ordningen er i tråd med høringssvar fra KS, LO, NHO og de sentrale lærerorganisasjonene.

Til tross for stor motstand fra både elever, ansatte og forskere har regjeringen bestemt seg for å innføre karakterbasert opptak til videregående skole i hele landet.

Hvis Høyre vil overstyre lokale folkevalgte kan de legge festtalene om økt lokaldemokrati i skuffen. Først slår Høyre sammen fylker med tvang, under påskudd av mer makt til de lokale folkevalgte. Så overstyrer de det lokale selvstyret og tvinger fylkene til å styre skolen på en måte de ikke ønsker. Det er å frata fylkene oppgaver, selv om regionreformen skulle føre til mer ansvar og flere oppgaver

Arbeiderpartiet vil ikke tvinge alle fylkene i samme modell. Vi står opp for elevene og har tro på de lokale politikerne. Dette en kjent omkamp fra regjeringen, og baserer seg på ideologi heller enn behovet i fylkene. Hvorfor vil regjeringen tvinge alle fylkene til å ha samme ordning?

De fleste fylker har opptak med fortrinn til nærområder, men der man også kan søke seg til skoler utenfor. Med Høyres modell kan vi risikere at elever som sliter på skolen blir tvunget til å flytte langt for å gå på skole. Vi vet at frafallet er større blant borteboere, og at terskelen for å fullføre videregående skole øker hvis du i tillegg må flytte til en ny og ukjent plass fordi det var der du fikk skoleplass.

Tall fra SSB viser videre at barn av foreldre med videregående skole som høyeste utdanningsnivå har i snitt 4,2 grunnskolepoeng mindre enn barn med foreldre som har inntil fire års høyere utdanning. Det vil dermed slå enda skjevere ut for ungdommers framtidsutsikter når karakterene i tillegg skal bestemme om man får gå på en skole i nærheten.

Når regjeringen snakker om karakterbasert fritt skolevalg sørger de for at bakgrunnen din skal legge enda større føringer for fremtiden din. For karakterbasert inntak er med på å bidra til ytterligere ulikheter i samfunnet.

Arbeiderpartiet ønsker frihet for alle, ikke bare for dem med de beste karakterene. Frihet fra usynlige barrierer for å fullføre ditt utdanningsløp, frihet til en utdanning uavhengig av din bakgrunn eller dine foreldres utdanning.

Frihet til en fremtid for alle. For det, er ekte frihet.