Arbeiderpartiet vil at alle barn skal kunne delta i SFO. Da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til. Nå starter vi med gratis SFO for førsteklassingene!

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Ett av tre av de yngste barna på 1-4. trinn deltar ikke i skolefritidsordning (SFO) i dag, trolig fordi tilbudet er for dyrt for familieøkonomien. I dag vet vi at det skaper grobunn for store og varige sosiale forskjeller når barn fra familier med dårlig råd ikke får delta i fellesskapet på SFO, men i stedet må gå hjem alene. Særlig nå, i en tid da familieøkonomien er under press på flere fronter blir dette viktig for mange småbarnsforeldre sin økonomi.

I Vestby er mobbetallene i skolen for høye. Dette vil kunne være et forebyggende tiltak. For det enkelte barn og hens klassekamerater merkes det godt hvem som ikke er med i leken – og det kan påvirke hvordan barna har det på skolen og båndene de knytter der.

Fra 1.august ruller Støre-regjeringen ut gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassingene og utvider med det fellesskolen for første gang på mange år!

Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og prisen for et heltidstilbud vil bli rimeligere for alle. Det er historisk!

For i dag er det store forskjeller på hvor mye en SFO-plass koster, fra gratis tilbud enkelte steder til over 4000 kroner i måneden for full plass andre steder. Å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle barn ved å redusere prisen, er derfor en viktig del av å styrke fellesskolen. I snitt skal dette gi en besparelse på 20.000 kroner for foreldrene.

Store kvalitetsforskjeller

Regjeringen har bevilget 79 millioner for skoleåret 22-23 til dette tilbudet. 60 kommuner får delta i prosjektet, og Vestby kommune er en av dem! Vestby kommune har fått midler om gratis heltidsplass for 25 førsteklassinger. Å sørge for deltagelse i SFO gir foreldre mulighet til yrkesdeltagelse, og det vil bidra til å utjevne forskjellene i samfunnet vårt.

Mens noen barn får et rent oppbevaringstilbud, får andre et mer mangfoldig tilbud med varierte aktiviteter, kulturtilbud og leksehjelp. Neste steg blir derfor å øke kvaliteten på SFO i hele landet. Regjeringen har satt av 10 millioner i statsbudsjettet til å utvikle kvalitet og kompetanse i SFO. Skal vi gjøre SFO til en sterkere fellesarena for barna våre og samtidig utjevne forskjeller, må vi gjøre tilbudet både billigere og bedre. Det er Støre-regjeringa nå godt i gang med.