Har kut­tet 17 ko­ro­na-sen­ger på hel­se­hu­set – nå står kun én klar til bruk

Moss kom­mu­ne har ned­jus­tert an­tall øye­blik­ke­lig til­gjen­ge­li­ge døgn­plas­ser for ko­ro­na­smit­te­de. Inn­til vi­de­re drif­tes dis­se som or­di­næ­re kort­tids­plas­ser for pa­si­en­ter fra Moss.