Her skal det lagres enorme mengder masser

Over en periode på ti år skal et øde skogsområde gå fra snauhogst til massedeponi før det blir til dyrka mark.