Planene om å bygge 280 boliger i Deørskogen har skapt stor bekymring blant lokalbefolkningen. Forslaget kalt ‘Liabråten’ ligger inne i foreslått kommuneplan for 2023-2034 og høringsfristen for merknader til denne gikk ut 1. november. Vi ser med stor interesse at Statsforvalteren i Oslo og Viken nå har publisert en rekke innsigelser til planene. Kommunen skal gå gjennom alle høringsuttalelsene, men innsigelsene fra Statsforvalteren er alene så mange og tydelige at kommunestyret allerede nå bør kunne se at bygging i Deørskogen ikke er forsvarlig. Vestby Avis sine lesere kan selv lese alle de velbegrunnede innsigelsene fra Statsforvalteren på deres nettsider. Vi vil trekke fram noen av dem her i kortversjon.

Statsforvalteren skriver følgende om beboerdimensjonen og nærskogens betydning for folk:

"Området inngår i dag i de kartlagte friluftsområdene for nærturterreng Skoglundåsen og Deør og er registrert som svært viktige friluftsområder." Statsforvalteren løfter altså fram det som Beboergruppen mot utbygging av Deørskogen, med sine ca. 800 medlemmer, har forsøkt å kommunisere i flere måneder. Det er snakk om en liten nærskog. Den er svært viktig for mange av Vestbys beboere. Det kan ikke bygges i Deørskogen uten at verdien av den som rekreasjonsområde går tapt.

Statsforvalteren løfter dessuten fram en rekke andre forhold som kommunestyret må ta inn over seg når de skal bestemme Deørskogens framtid. De peker på at jordbruksarealer blir varig nedbygd, og at store arealer med dyrka mark settes av til friområde. De er tydelige på at hensynssonen rundt tre dammer er alt for liten til å ivareta de viktige amfibiene som lever i og rundt dammene. De påpeker at utbygging vil kunne endre avrenning til bekk og påvirke vannkvaliteten i Såna. Videre tematiserer de at deler av planområdet ligger i en faresone for storulykkevirksomhet og at ivaretakelsen av sikkerheten rundt virksomheten er mangelfull. I tillegg til tapet av Deørskogen som rekreasjonsområde, favner altså konsekvensene av bygging alt fra nedbygging av jordbruksareal, til ødeleggelse av natur og dyreliv, og også en betydelig sikkerhetsrisiko.

Innsigelsene fra Statsforvalteren avsluttes med en oppsummering som vi i Beboergruppen føler uttrykker mange av våre egne bekymringer: «...vi mener det er i strid med statlige og regionale føringer til samordnet areal- og transportplanlegging, nasjonale jordverninteresser og at samfunnssikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. Videre mener vi naturverdier innenfor området ikke er tilstrekkelig sikret, og innspillet har også uheldige konsekvenser med tanke på friluftsliv og folkehelse.»

Les også

Vi må kjempe for Deør-skogen

Kommunens egen utredning gjennomført av Asplan Viak viste tydelig hvor problematisk det er å bygge i Deørskogen. Kommunens administrasjon frarådet derfor bygging. Kommunestyrets flertall ville likevel ha forslaget inn i kommuneplanen før den gikk på høring. Nå bekrefter Statsforvalteren utredningens funn og vurderinger. Vi i Beboergruppen mot utbygging av Deørskogen spør oss hva mer kommunepolitikerne trenger. En utbygging av Deørskogen vil utvilsomt gå imot både faglige råd og lokalbefolkningens ønsker. Vi er likevel bekymret for at de politiske partiene som ønsket saken på høring, og ikke minst AP som fremmet den i juni, fortsatt ikke vil åpne øynene for dette.

Det er fortsatt noen måneder til det skal endelig besluttes hva som skjer med Deørskogen. Beboergruppen mener at kommunestyret allerede nå bør kommunisere til bekymrede innbyggere at bygging i Deørskogen, det blir det ikke noe av.