Vestby Avis har i utgaven 25. februar en artikkel med overskrift: «Grunneiere tatt for fjerning av vegetasjon». Jeg var en av de som «ble tatt».

En maskinell hogst ble utført i min skog vinteren 2019/2020 av Viken Skog. Det var gammel, hogstmoden skog som etter tørkesommeren 2018 hadde fått tørkeskader og økt verdiforringelse. Viken Skog har gode kunnskaper og kjenner regelverket og bestemmelser blant annet om ikke å fjerne all vegetasjon langs bekkefar og bevare enkelte mindre bestand innenfor hogstfeltet.

Viken Skog pekte på den store utfordring og usikkerhet det pålagte beltet med trær mot åpen bekk skaper. Vær og vind vil ta tak og velte slike gjenstående trær med rotvelter og store problemer med å få disse fram i ettertid.

De lot selvfølgelig trær stå igjen slik det er krav om, men tok ut de som var mest utsatt for å blåse med. Men i løpet av vinteren og høsten 2020 blåste likevel mange gjenstående trær ned. Hadde det vært flere gjenstående trær ville vindfallet vært større og problemene økende.

Det ble altså fra min side overlatt til Viken Skog å utføre hogst og framdrift av tømmer fra en skogteig på cirka 100 dekar.

Så opplever jeg at det kommer en anonym varsler, altså en som ikke står fram med navn og adresse, og melder inn til Vestby kommune 15.05.20 at «Det er foretatt ulovlig hogst» av meg som grunneier. Jeg blir ikke kontaktet av varsler, kommunen eller fylket.

Først 20.februar 2021 får jeg brev fra NVE om at direktoratet har behandlet en sak vedrørende min eiendom hvor en varsler har meldt at det er foretatt «ulovlig hogst». Nesten ett år er altså gått fra varsleren sender sin melding til jeg får kjennskap til det og da i form av et brev fra NVE.

I brevet fra NVE konkluderer direktoratet med at den gjenstående vegetasjonen og den naturlige gjenveksten langs bekken nå må bevares og få vokse fram. Det har jeg selvfølgelig bekreftet at vil skje.

Høsten 2020 ble det plantet 20 000 planter på hogstfeltet. Det vil naturlig nok ta noen år før dette skogsområdet igjen kan invitere almenheten til de gode turopplevelser, og til den naturlig vegetasjonen langs bekken igjen er fullt ut tilbake.

Men sannsynligheten er dessverre stor for det at det fortsatt vil skje vindfall og rotvelt mot Muggestadbekken når det står trær i kantsonen.