Arbeider for bevaring av kystlandskapet

Flere lokale foreninger tar nå til orde for å få Statens vegvesen til å skrinnlegge planene om en bro over Oslofjorden ved Emmerstad.

Flere lokale foreninger tar nå til orde for å få Statens vegvesen til å skrinnlegge planene om en bro over Oslofjorden ved Emmerstad. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten – Son. Status vedr. prosessen for skrinleggelse av broalternativ 3, korridor Vestby – Hurum.

* Hvem er vi? «Alliansen for Bevaring av Kystlandskapet Hvitsten – Son», er etablert for å sikre at Bro-alternativ 3, Vestby – Hurum ikke blir valgt som destinasjon i forbindelse med KVU – prosessen som etter skjemaet skal være ferdigstilt i løpet av 2014.

Vi er en grasrotorganisasjon som ikke representerer et bestemt politisk syn, men et bredt folkelig engasjement i saken. Med oss har vi Hvitsten Vel, Hvitsten Seilforening, Pepperstad flere Velforeninger, FNF Vestby, Ramme Gaard og Naturvernforbundet i Vestby. Dette representerer samlet flere tusen mennesker som alle er opptatt av hva et slikt inngrep vil føre med seg for det unike området som vi kaller kystlandskapet Hvitsten – Son.

* Hva forsvarer vi? Det vi målbærer for dem vi møter er vår kystlinjes kvaliteter som det siste uberørte kulturlandskap som representerer det som var vanligst langs Oslofjorden: Små enkeltplasser med litt dyrket mark i mellom og i et i hovedsak skogkledt, kollet landskap. Dette er et kulturhistorisk referansedokument fra 1800- og tidlig 1900-tallet som er bevart i en 3 kilometer kyststrekning, fordi Olsenfamilien har tatt vare på det. I tillegg kommer at dette er det nest største sammenhengende friluftsområde i Vestby, med kvaliteter som Høgåsen, Stjeråsen, Skjellvika og Haugertjern. Det sistnevnte har angivelig vært åstedet for Theodor Kittelsens tegning «Nøkken», og Edvard Munch har produsert flere av sine visuelle framstillinger her. Vi forsvarer også at man må bevare det siste helt støyfrie området i kommunen, ettersom kystlinjen ligger topografisk under støybeltet fra E6 som ellers er hørbar i hele kommunen.

* Hva gjør vi? Fordi vi forstår at folkeflertallet i Vestby kommune alt er i mot broløp fra Vestby, konsentrerer vi oss, minst like mye som å gå ut i media, om å rette oppmerksomheten mot planmyndigheter og politikere. Vi er villige til å gå helt til regjeringsnivå med vårt budskap og har kunnskap om hvordan man gjør dette. Det vi har gjort hittil i vår fire uker lange fartstid som organisasjon, er blant annet et møte med de mest toneangivende politiske partiene i Vestby, AP og Høyre. I møtet med den politiske ledelsen i Vestby Høyre, tok vi opp ideen om et folkemøte mot broløp fra Vestby, og dette blir altså gjennomført 9. april. 31. mars hadde vi et tilsvarende møte med ledelsen i Vestby AP.

Vi har også vært i møte med leder for plangruppa i Vegvesenet, Anders Jordbakke i et møte holdt i Norges Naturvernforbunds hovedkvarter i Oslo, for å framlegge den aktuelle kyststripens spesielle kvaliteter for ham. Vi er i gang med å få på plass en filmatisk framstilling av de områdene som står på spill, gjennom et prosjekt der vi også vil se på muligheten for å ta i bruk en drone, slik at kvalitetene kan sees fra luften. Dette skal så legges ut på youtube, samt presenteres for de aktuelle politiske og planrelaterte instansene. Lørdag den 5. april, har vi en befaring i området med toneangivende politiske miljøer, planmyndighet, presse og dem vi representerer: Folk flest. Vi ønsker heller ikke å legge oss på bølgen av spekulasjoner om detaljerte løsninger knyttet til broløp/tunnell/fergeanløp, ganske enkelt fordi det ikke er dette det handler om i KVU-fasen. Det er korridorer som er tema, ikke konkrete traseer. Samtidig vil vi ikke snakke ned andre aksjoners intensjoner om å bevare sine representative områder for å sikre vårt. Alle har sine kampanjer og det skal vi respektere. Men vi er redd for at vårt område blir litt oversett, i sammenlikning med for eksempel Jeløya-alternativet og må derfor synliggjøre dette.

Som man ser, arbeider Alliansen for Bevaring av kystlandskapet Hvitsten – Son hardt og målrettet mot ødeleggelse av dette unike kystlandskapet. Vi tror og regner med at våre anstrengelser skal nå fram, på bakgrunn at de kvalitetene vi arbeider for og den potensielt store oppslutningen vi har fra den jevne befolkningen i Vestby.

For å belyse alvoret knyttet til et eventuelt inngrep i Emmerstadområdet, har alliansen altså satt opp en markering i Emmerstadbukta førstkommende lørdag 5. april klokken 12.00. Møt opp på parkeringsplassen og gå ned til stranden.

Jo bedre oppmøte, jo sterkere står vi i kampen mot rasering av dette flotte landskapet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken