Er forutsetningene for IKEA-etablering oppfylt?

Slaget om Delijordet er fortsatt ikke over. Nå mener en rekke politiske partier at det hele står og faller på om kornproduksjonen kan opprettholdes et annet sted.

Slaget om Delijordet er fortsatt ikke over. Nå mener en rekke politiske partier at det hele står og faller på om kornproduksjonen kan opprettholdes et annet sted. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune behandlet før jul detaljene for IKEA-etablering på Delijordet. IKEA har lovet å flytte matjorden hvis de får bygge på Delijordet, og at kornproduksjonen skal være like høy i ettertid. Vestby kommunestyre har i tillegg vedtatt at dette skal være en forutsetning for etableringen.

Vi mener derfor Planutvalget først burde diskutert hovedspørsmålet for etableringen: Kan kornproduksjonen sikres på like høyt nivå etter jordflyttingen? Hvis svaret blir nei, har IKEAs Pål Walberg uttalt at de ikke vil bygge på Delijordet.

Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne mener alle at IKEA og kommunen i fellesskap burde kommet frem til et område som ikke berører dyrket mark. I vår høringsuttalelse til IKEAs planprogram siterte vi fra et Bioforsk-notat, undertegnet forskningsdirektør Nils Vagstad. Notatet var vedlagt et brev fra Landbruks- og matdepartement 15. august 2013. I notatet står det blant annet:

«Bioforsk kan følgelig ikke gi noen form for «garantier» eller eksakte anslag for kvaliteten pa? sluttresultatet ved en eventuell jordflytting og oppbygging av nytt jordbruksareal ved utbygging av Delijordet.»

Notatet sier videre at risikoen er betydelig, ikke bare av teknisk art, men også? værforholdene i anleggsperioden kan få? betydning. Omfattende praktiske problemer knyttet til at store jordmasser skal graves ut, mellomlagres, transporteres, planeres ut og reetableres, blir beskrevet i notatet. Konklusjonen er som følger:

«Dette medfører at spørsmålet om «tilfredsstillende» sluttresultat i realiteten er en hypotetisk sak, i den forstand at resultatet blir som det blir.»

Hvis det ikke kom frem nye opplysninger om realismen i jordflytteprosjektet på Planutvalgets møte, mener vi utvalget har forsømt seg når det gjelder å følge opp kommunestyrets vedtak. Planutvalget kan etter vår mening ikke tilsidesette et vedtak i kommunestyret. Av hensyn til sitt omdømme som et bærekraftkonsern, vil det også være alvorlig hvis IKEA ikke føler seg bundet av sine forpliktelser.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken