IKEA tar ansvar på Delijordet

Artikkelen er over 6 år gammel

Er IKEA sitt ansvar bevisst når selskapet ønsker å etablere seg på Delijordet i Vestby? Kan IKEA i denne saken stå med ryggen rak som en bærekraftig aktør – en som tar ansvar for mennesker og miljø? Og kan IKEA løse utfordringene de utløser knyttet til trafikk og jordvern? Ja, ja og ja.

DEL

Leserbrev: Den 11. mars skal Fylkesutvalget til Akershus fylkeskommune avgjøre hvorvidt IKEA får etablere seg på Delijordet i Vestby. Vårt prosjekt, som startet sommeren 2011, nærmer seg altså en konklusjon.

Det stilles i media en rekke spørsmål til prosjektet, som vi ikke har fått adressert i tilstrekkelig grad. Vi skal her forsøke å redegjøre for disse, slik debatten fremover i størst mulig grad blir faktabasert.

1) Hvorfor har ikke IKEA fått Bioforsk til å utrede Delijordet spesifikt, for å se på hvorvidt det er mulig å flytte matjorden herfra?

Vi er forpliktet til å forholde oss til de rammebetingelsene som gjelder for næringsetablering, og det handler om å ta ting i riktig rekkefølge. Det er utarbeidet en konsekvensutredning til Kommunedelplanen, men en større og mer omfattende konsekvensutredning, slik det er behov for her, vil ikke utarbeides før vi har fått klarsignal til å gå i gang med prosjektet. Vi kan med andre ord ikke foregripe dette ved å begynne å utrede Delijordet i detalj nå. Det må vi gjøre som en del av konsekvensutredningen til reguleringsplanen. Man må også huske på at vi kun har inngått en betinget kjøpsavtale. Det betyr at vi ikke engang er eier av jordet. Som et forarbeid har vi blant annet lenge vært i dialog med Landbrukskontoret i Follo og Bioforsk for å se på mulighetene for å flytte matjord på generelt grunnlag. Bioforsk har utarbeidet et notat for oss, der de har samlet erfaringene så langt med matjordflytting. Her konkluderer de ikke, men i en tilsvarende rapport til Samferdselsdepartementet gjør de det: Flytting av matjord er mulig.

2) IKEA ønsker å bygge ned Delijordet for å bygge opp et møbelvarehus. Hvordan kan IKEA støtte nedbygging av matjord?

Dette er ikke riktig. Vi er krystallklare på at vi ønsker å opprettholde dagens produksjon av korn på Delijordet et annet sted, det vil si at ingen produktivitet skal gå tapt. Derfor handler ikke dette om nedbygging, men om bevaring. Vi har også redusert arealet vi trenger til det halve – fra 135 dekar til 68 dekar. Den sørlige delen av Delijordet skal drives videre som i dag, som LNF. Hvis Bioforsk konkluderer med at flytting av matjorden på Delijordet er mulig, ja så har vi funnet en fremtidsrettet og bærekraftig måte å etablere næringsvirksomhet på.

3) Kan IKEA stå med ryggen rak som et bærekraftig selskap når de går i gang med etableringen av et varehus på Delijordet?

Bærekraft er et stort begrep som rommer de økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved vårt samfunn (ref. Wikipedia). I IKEA jobber vi kontinuerlig for å bli en mer bærekraftig virksomhet. Det betyr at alle deler av selskapet skal ivareta mennesker og miljø samtidig som vi driver en lønnsom virksomhet. Vi jobber aktivt gjennom hele verdikjeden for å sikre at våre medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere belaster jordas begrensede naturressurser minst mulig. Et konkret eksempel er at vi i alle våre enheter kun skal bruke fornybar energi innen utgangen av 2015. IKEA har en ambisiøs bærekraftsstrategi, People & Planet Positive, som beskriver hvordan vi jobber frem mot 2020 for å ivareta vårt ansvar for mennesker og miljø. Vi mener derfor at vårt prosjekt på Delijordet, med det grunnlaget som er beskrevet over, er et solid og bærekraftig prosjekt. Et grunnleggende premiss for etableringen er nettopp at den skal være bærekraftig. Hvis ikke den er det, så blir det ikke noen etablering på Delijordet. Dersom vi får klarsignal til å gå i gang med prosjektet, vil det inngå som en del av konsekvensutredningen å involvere Bioforsk, slik at de kan gjøre en fyllestgjørende utredning av Delijordet spesifikt. Dersom den konkluderer med at det ikke er mulig praktisk/teknisk å flytte matjorden eller dersom det ikke er mulig å gjennomføre flytting på en bærekraftig måte, så skrinlegger vi altså prosjektet på Delijordet.

4) Kommer det ikke til å bli kolossalt mye trafikk som utløses av et IKEA-prosjekt? Er IKEA beredt til å investere i infrastruktur?

IKEA er, og har alltid vært, beredt til å ta investeringen i infrastruktur et prosjekt utløser. Detaljene rundt dette er noe Statens vegvesen vil redegjøre for i en konsekvensutredning, men vi kan si litt mer om regnestykket som ligger til grunn fra vår side.

Et IKEA-varehus med den dimensjoneringen vi planlegger i Vestby vil generere anslagsvis mellom 200 og 250 nye arbeidsplasser. I tillegg vil det både i byggeprosessen og i driften av varehuset også være behov som må dekkes inn. IKEA vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet.

Gjennomsnittskunden vår besøker et IKEA-varehus syv ganger i året og et varehus i Vestby vil kun ha 28 prosent nye besøkende. 72 prosent av dem vil være besøkende fra Follo-regionen som i dag handler på enten IKEA Furuset eller IKEA Slependen. Dette gir en vesentlig miljøgevinst, da kundene får langt kortere reisevei.

Varehuset forventes å ha 1.6 millioner besøkende per år. Vi har som målsetning at 15 prosent av disse skal reise kollektivt, noe som gir 240.000 kollektivreisende. Det vil dermed være 1,36 millioner bilreisende. Gjennomsnittet viser at kunden besøker oss i grupper på 2,2 per bil. Dette gir 620.000 biler per år eller 2066 biler per dag. Varehusene i Norge får i dag cirka 80 prosent av varene på jernbane via nærmeste godsterminal til varehuset (i dette tilfellet Alnabru per i dag). På transportsiden er det snakk om 1980 lastebiler per år eller syv lastebiler per dag.

Konsekvensene dette utløser er vi beredt til å ta kostnaden på. Dette har vi vært tydelige på i hele prosessen.

Oppsummert: IKEA er sitt ansvar bevisst i denne saken og vi kan stå med rak rygg som en aktør som tar ansvar for mennesker og miljø – en bærekraftig aktør. Vi står også klare til å løse utfordringene knyttet til trafikk og jordvern.

Bård Stang-Lund Valasjø
Eiendomssjef
IKEA Norge

Nina Schefte
Leder for bærekraft
IKEA Norge

Artikkeltags