Engasjementet mot de forskjellige alternativene for kryssing av Oslofjorden er blitt til lokale aksjonsgrupper. Fra Rygge i sør til Nesodden i nord kommer vel begrunnede argumenter om at en ny tverrforbindelse vil ødelegge unike områder med stor natur- og kulturhistorisk verdi. Områdene brukes av titusener til fritid og rekreasjon og er en viktig årsak til så mange har valgt å bosette seg i nærheten. Utsiktene til en ny motorvei over Oslofjorden skremmer mange - med god grunn.

Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at det gode lokale motstandsarbeidet vil føre diskusjonen inn i et spor om hvor en ny tverrforbindelse skal ligge. Alle alternativene vil ramme dagligliv og fritidsliv for titusener av mennesker. Vi vil derfor oppfordre alle engasjerte til å samarbeide om å forhindre bygging av en ny motorvei på tvers av fjorden.

Miljøpartiet De Grønne mener at det allerede finnes veier på tvers av Oslofjorden. Disse må opprustes for å bli tryggere og mer miljøvennlige. En motorvei på en bro over fjorden er ingen løsning på de store samferdselsutfordringene fremover. Det viktigste målet med fremtidig samferdselspolitikk er å redusere miljøbelastningene lokalt og globalt.

Rammebetingelsene for fremtidig konkurransedyktig næringsliv og trygge oppvekstmiljøer ligger i smarte kollektive transportløsninger. For å få til dette må det i de neste 20-30 årene satses på kollektive transportløsninger langs fjorden - ikke på tvers.

Nye, lange tunneler og/eller broer for biler vil bidra til økt trafikk og motvirke grønn knutepunktutvikling med kort avstand mellom bolig, offentlige tjenester, handel, næringsliv og kollektivtrafikk. Kostnadene vil i tillegg bli enorme.

Et av konseptene Statens vegvesen arbeider med er å beholde og forbedre fergeforbindelsen Moss-Horten. Dette alternativet har druknet i argumentene for fergefri forbindelse og et uklart ønske om et felles bolig- og arbeidsmarked tvers over fjorden. Det planlagte nye løpet i Oslofjordtunnelen er blitt utsatt på grunn av luftige broplaner lenger inn i fremtiden.

Vi vil oppfordre alle berørte parter om å samle seg om de alternativene som kan gjennomføres raskest, være rimeligst og spare klima, miljø og verdifulle arealer:

1. Forsere arbeidet med utbygging av kollektive transportløsninger – langs fjorden

2. Forbedret fergedrift og hyppigere avganger med elektrisitet eller biogass som drivstoff

3. Gjennomføring av en raskest mulig løsning for trafikkproblemene i Moss

4. Bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen, samt bedre vei til E18 og Drammen