Gå til sidens hovedinnhold

Plansamarbeid for nedbygging av matjord?

Artikkelen er over 6 år gammel

Det er etablert et plansamarbeid for Oslo og Akershus for å foreslå hvordan en antatt befolkningsvekst på inntil 350.000 kan håndteres frem mot 2030. Styringsgruppen består av toppolitikere fra begge fylker og en rekke ordførere. I følge Aftenposten innebærer forslaget som nå ligger på bordet å bygge seks regionbyer og nesten 20 «lokale byer» i Akershus, som skal ta det meste av veksten. Høyre-ordfører i Frogn, Thore Vestby, leder Follo-gruppen i Plansamarbeidet, og han avslører hva planforslaget dreier seg om:

– Forslaget er en milepæl fordi vekst i de sentrale områdene skal gå foran vern. Klarerer vi å knesette det prinsippet, har vi kommet veldig langt. Det er dette nesten hele planen handler om. Nå må ikke et annet av statens hoder si nei til å ta noen jorder, uttaler Thore Vestby til Aftenposten.

Uttalelsen er et signal om omfattende nedbygging av matjord til fordel for bolig- og næringsområder i Søndre Follo. Dette er dessverre i tråd med politikken til kommunalminister Jan Tore Sanner og landbruksminister Sylvi Listhaug. I desember i fjor ga de klarsignal til blant annet å bygge ned 1000 dekar landbruksjord i Trondheim til boliger og 70 dekar kornareal til et IKEA-varehus i Vestby.

I Søndre Follo pekes Ås ut som ny regionby til tross for at det ikke finnes mer areal å bygge ut i Ås, utenom landbruksareal. Flere store, sentrumsnære jorder er allerede omregulert til utbygging. Drøbak og Vestby skal bli det Plansamarbeidet kaller lokale byer.

Ås pekes ut som ny regionby i Søndre Follo, mens Drøbak og Vestby skal bli lokale byer.

Vi mener det er all grunn til å stille spørsmål om planene for samferdsel, boliger og næringsutvikling tar hensyn til politiske realiteter noen år frem i tid. EU satser for eksempel aktivt på fornybar energi og vil på sikt gjøre seg uavhengig av norsk olje og gass. Til tross for dette legger Høyre/Frp-regjeringen opp til fullt kjør i petroleumssektoren med store investeringer i nye felt og fortsatt leting etter flere. Disse investeringene blir verdiløse hvis resten av verden lykkes med Det grønne skiftet. Den økonomiske veksten Plansamarbeidet forutsetter, kan med andre ord utebli, og våre barn og barnebarn må ta regningen for en feilslått politikk.

Plansamarbeidet er likevel et godt initiativ, og samordning på fylkesnivå er nødvendig for å få helhetstenking i planarbeidet. Men å legge opp til ukritisk vekst i noen regioner, på bekostning av vern av viktige matjordressurser, svekker mye av plansamarbeidets gode formål.

I Norge er kun 3 prosent av landarealet jordbruksareal og bare 1/3 av dette arealet er egnet for produksjon av matkorn. For OECD-landene er andelen nær 40 prosent. Norge har en arealreserve på rundt 4 prosent av landarealet som kan bli fulldyrka jord, men bare 1/10 av denne arealreserven er egnet for produksjon av matkorn (tall fra Norsk institutt for skog og landskap).

I Follo bor vi i Norges fremste kornkammer. Tettstedene er grunnlagt der det var mulig å dyrke mat. Med befolkningsvekst og industrialisering er stadig mer matjord ofret fordi den ligger sentralt til og er lett å bygge på. Norges matpolitikk forutsetter stor import av mat til befolkningen og fôr til husdyr og fiskeoppdrett. For hver kvadratmeter vi bygger ned, må vi disponere tilsvarende areal i et annet land. Norges befolkning ville sulte hvis vi skulle være avhengig av maten vi selv produserer. Derfor har regjeringen som mål å øke norsk matproduksjon, men det motsatte skjer.

Miljøpartiet De Grønne i Akershus har nettopp vedtatt sitt valgprogram for fylkestingsvalget i 2015. Vi legger stor vekt på at Akershus i samarbeid med Oslo og omkringliggende fylker skal utvikle Norges mest folkerike region på en klima- og miljøvennlig måte. Vi vil oppfordre de folkevalgte i fylkestinget og kommunene i Akershus til å se kritisk på Plansamarbeidets forslag og sikre at byutviklingen i Akershus blir grønn.

Dette forutsetter større satsing på utslippsfri transport, gang- og sykkelveier, grønn knutepunktutvikling, og mindre satsing på veiutbygging. Det betyr miljøvennlig bygging og utvikling av eksisterende byer og tettsteder, energisparing og fornybar energi, grønne tak, vern av grøntområder, hagebruk i byområder, jordvern, matsikkerhet og biologisk mangfold. Byer og tettsteder skal vokse, men de bør gjøre det innenfor allerede utbygde områder.

Kommentarer til denne saken