Trenger bredt samarbeid

Diskusjonene rundt kryssing av Oslofjorden diskuteres flittig. Nå skriver Miljøpartiet i Vestby om saken.

Diskusjonene rundt kryssing av Oslofjorden diskuteres flittig. Nå skriver Miljøpartiet i Vestby om saken. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Mange mulige løsninger for kryssing av Oslofjorden har vært diskutert i pressen den senere tid. Noen av de foreslåtte alternativene for bro eller tunnel vil føre til uopprettelige inngrep i sårbare og verdifulle naturtyper og kulturlandskap av nasjonal betydning, som Søndre Jeløy i Moss, Emmerstad i Vestby og Værne Kloster i Rygge. Det er forståelig at det kommer sterke protester fra områder som kan rammes av slike inngrep.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har programfestet at vi vil beholde fergestrekninger når det gir en mest miljøvennlig løsning. Vestby og Akershus MDG vil av mange grunner beholde fergeforbindelsen Moss-Horten. Dette er dessuten et av de fire konseptene Samferdselsdepartementet arbeider med, og vi vil oppfordre til et bredest mulig samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser om dette alternativet. Det er også viktig at alle berørte fagetater kan bidra i et slikt samarbeid. Denne løsningen vil være rimeligst og gi de minste naturinngrepene. Fergeturen gir også en velkommen kjørepause for bilistene.

Mange har problemer med å kjøre i undersjøiske tunneler på grunn av at ulykker kan gi fatale konsekvenser. På grunn av de store problemene med ulykker i Oslofjordtunnelen mellom Frogn og Hurum, planlegges det at denne skal utvides med et nytt løp. Denne kostnaden mener De Grønne det er fornuftig å ta. Det er et sterkt behov for å øke sikkerheten i tunnelen. Mange ulykker og lange perioder med stengning og omkjøring via Oslo eller Moss-Horten illustrerer problemene som kan oppstå hvis man skulle bestemme seg for en lengre og mer trafikkert undersjøisk tunnel lenger syd.

De Grønne har programfestet at ferger skal drives med elektrisitet eller biogass der dette er mulig, og at det innføres en støtteordning for drivstoffbesparende tiltak og overgang til mer miljøvennlige drivstoff. Myndighetene har allerede varslet at fergeforbindelsen Moss-Horten vil få Norges strengeste miljøkrav. Det er positivt, men De Grønne mener at fergeselskapene og passasjerene ikke alene skal bære de økonomiske kostnadene ved dette. Det er viktig med statlige bidrag til teknologiutvikling og installering av ny teknologi, ikke bare i ferger, men også i skip.

Det har også vært diskutert å legge en ny jernbaneforbindelse over Oslofjorden. De Grønne mener det aller viktigste er å få på plass en full utbygging av InterCity-triangelet snarest mulig. Med dobbeltspor gjennom Oslo til Halden, Lillehammer og Skien, vil vi få en helt ny situasjon for både for person- og godstrafikken. På Østfoldbanen kan det bli plass til 20 lange godstog i døgnet i hver retning. Det betyr 1200 trailere i døgnet på jernbanevogner i stedet for på E6 mellom Oslo og Göteborg. Derfor er det viktig å satse på en raskest mulig utbygging av InterCity og ikke bruke ressurser på å planlegge ekstremt kostnadskrevende og miljøødeleggende luftslott for vei og bane langt inn fremtiden.

Mosseregionen står overfor store trafikale utfordringer, og det er positivt at det legges opp til et tett regionalt samarbeid. Det gjelder både løsninger for å få fergetrafikken ut av byen på en smidig måte, og det gjelder dobbeltspor for jernbanen og ny stasjon i Moss. Her må Samferdselsdepartementet, Vegvesenet, NSB og Jernbaneverket bidra for å få de beste løsningene. Det kan bli nødvendig med ekstra statlige tilskudd, men bompenger og eventuell rushtidsavgift bør etter vår mening ikke ekskluderes fra diskusjonen.

De Grønne, både nasjonalt og i Vestby, er opptatt av at Oslofjordregionen skal utvikles i en bærekraftig og fremtidsrettet retning. Da må man slutte å bygge flere og bredere veier, som stimulerer til økt trafikk og mer pendling. Der det kan gis gode tilbud om kollektivtrafikk, vil vi satse på knutepunkter for bolig, næring, service, kultur, skoler, barnehager og tilbud for eldre. Vi vil stimulere til at folk kan gå, sykle og bruke kollektivtransport. Vi vil stimulere til bildelsordninger slik at ikke alle behøver å ha egen bil, og vi vil beholde fordelene ved å kjøpe elbiler minst frem til 2020. Vi inviterer til et bredt samarbeid om gode, fornybare og menneskevennlige løsninger. Vestby sentrum kan etter vår mening bli et interessant prosjekt for grønn knutepunktutvikling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken