Eiendommen som skal bebygges, ligger i indre del av Hvitsten og dermed i bevaringsområdet og er underlagt spesielle bestemmelser som gjelder dette området.

Bildet som sto i Vestby Avis 10. desember og er tatt av ekteparet på tomta hvor det skal bebygges, viser også hvilken retning fallet er på eiendommen. I §2 Reguleringsbestemmelsene står det helt klart hvilken vei huset skal ligge i henhold til fallende terreng.

Vår reaksjon og kommentar til denne saken er vinklingen denne har fått i Vestby Avis. Der ser ut til at dette gjelder en byggesak for fastboende? Eller er dette en fritidseiendom som skal bygges? Dette går ikke frem av artikkelen i avisa, kun at husdrømmen har tatt over 2 år å behandle.

Om tiltakshaver hadde ventet i ca 4 uker til etter at de begynte å grave, hadde saken vært ferdig behandlet i Vestby Kommune av Plan og Miljøutvalget. Spesielt da de visste at det lå en klagesak på dispensasjonen/byggesak Vestby Kommune hadde gitt. 4 uker å vente når man har ventet i over 2 år, er ikke lenge for å være sikre på en godkjenning.

I dispensasjonen som var gitt fra Vestby Kommune står det også påpekt at hvis byggearbeider starter før saken er ferdig behandlet, er dette på eget ansvar.

Tiltakshaver angriper planutvalget når disse stiller spørsmål om lovligheten i å starte gravearbeider før saken er ferdig behandlet i Vestby Kommune. Dette spørsmålet er det Vestby Kommune og administrasjonen som må besvare i henhold til bygningslover og reguleringsbestemmelser.

Plan og Miljøutvalget er et kontrollutvalg for å gjennomgå saksdokumenter i byggesaker som kommer fra administrasjonen i Vestby Kommune. Plan og Miljøutvalget gjør sine vedtak/innstillinger ut i fra det medlemmene i planutvalget kommer frem til i den enkelte sak i henhold til lover og regler. Og da henger man ikke ut planutvalget, men klager til dem som har saksbehandlet saken i administrasjonen i Vestby Kommune. Kommunen har etter vår mening ikke gjort en god saksbehandling i forkant før dispensasjonstillatelse er gitt.

Det som er merkelig i denne saken, og som administrasjonen i Vestby Kommune og tiltakshaver ikke har tatt inn over seg, er: Denne saken har vært oppe til behandling 2 ganger på 2 år, saken er behandlet av 2 forskjellige planutvalg i 2 forskjellige perioder i Vestby Kommune. Alle medlemmer som var med og tok beslutninger og fattet vedtak i denne saken i 2018, er skiftet ut med helt nye medlemmer som behandlet samme sak i september 2020. Begge de forskjellige planutvalg kom til samme beslutning/vedtak med 2 år mellom første og andre gangs behandling. Og det er at byggesøknaden ikke er i henhold til §2 Reguleringsbestemmelsen i bevaringsområdet.

Da kan man stille seg spørsmål om administrasjon ikke leser tidligere saksdokumenter og tidligere vedtak i samme sak før de gir dispensasjon til å sette i gang med byggearbeider, og dette før saken var ferdig behandlet i Vestby Kommune og det ligger en klage inne på saken.

Fra saksprotokollen til Plan og Miljøutvalget fra 21.09.2020. Står det følgende vedtak fra møte: Klagen tas til følge.

«Med bakgrunn i gjeldende reguleringsbestemmelser jfr. §2 for Hvitsten samt Pbl. §29-4 som omhandler byggverkets plassering, gir vi klager medhold i den fremsatte klagen. Vi kan ikke se at prosjektet tar opp i seg hverken bestemmelsene eller hensikten med reguleringsplan for Hvitsten.»

Vestby Kommune og innbyggere skal være glade for at vi har politikere i utvalgene som ettergår administrasjonen i deres innstillinger og beslutninger. Og spesielt i plan/byggesaker har det vært flere saker som har fått et annet vedtak/innstilling enn forslag til vedtak som har kommet fra administrasjonen. Håndverksbakeriet er et godt eksempel på dette.

Dette er en trist sak både for oss som naboer og sikkert også for tiltakshaver, men det er en grunn til at det finnes et lovverk med bygningslover og reguleringsbestemmelser som skal følges.