I et leserinnlegg i Vestbyavis argumenterer Trygve Olsen og Louiser Brunborg-Næss for at Vestby må bli en arealnøytral kommune. I praksis betyr vel det at vi ikke lenger skal bygge ned våre naturområder. De har mange gode argumenter for at vi må behandle naturområder med større respekt enn vi har gjort til nå.

Det de ikke opplyser om i leserinnlegget er at dette alt er vedtatt utredet av et enstemmig kommunestyret. I april behandlet vi planprogrammet for en kommunedelplan om Naturmangfold i Vestby. Et av punktene som skal utredes er dette.

«Klarer Vestby å være arealnøytral, altså ha et mål om netto tap av natur»

Dette er et godt vedtak, og vil forhåpentligvis gi oss svar på hva dette betyr i praksis. Vestby SV mener det er klokt å vente på hva vi kan lære av denne utredningen. Når vi endelig vedtar ny kommuneplan vil vi ta med oss denne kunnskapen.

MDG sitt svar på dette er så langt at vi fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. Det er vel knapt noen som er uenig i et slikt utsagn. I Vestby har vi gode eksempler på at vi gjør nettopp det. I Vestby sentrum har vi store planer for fortetting og bygging av flere tusen leiligheter. Her vil ikke noe natur bli nedbygd. Jeg viser også til at Goldfish flytter produksjonen sin til deler av opplagsarealet til Sonskilen båthavn, her går heller ingen natur til spille. Vi ser at dette er mulig, men vi har ikke så mange slike arealer.

I min tid i Vestby-politikken har jeg nok vært med på å bygge ned mange naturarealer. Jeg nevner i fleng; Grevlingen skole og flerbrukshall, Son Barneskole, Vestby barneskole, Bjørlien gamle skole, Vestby ungdomsskole og kanskje også Vestby Arena. Denne utbyggingen er selvsagt en følge av befolkningsveksten i kommunen.

Jeg sliter med å se hvilke alternativer som fantes. Jeg kan ikke se at disse offentlige byggene kunne vært bygd på andre steder.

Det finnes mange planer om utbygging av nye områder som vil utfordrer ønsket om arealnøytralitet. Det er boligområder både i syd og nord. Isolert vil en her kunne tilby familier gode og trygge oppvekstområder. Det er også tanker om å utvikle et industriområde i Sons-område kalt Son teknologi park. Også dette ser ut som et spennende prosjekt, og kan komme til å tilby en type arbeidsplasser som er ønsket i Vestby. Om dette er prosjekter Vestby SV vil støtte vil vi ta stilling til når endelige planer blir lagt fram.

Arealnøytralitet reiser mange dilemmaer og utfordringer. Derfor må dette utredes godt, og vi må bli kjent med både mulighetene og utfordringene knyttet til et slikt mål.