Jeg er født i 1970. I løpet av min levetid har verdens ville dyrebestander blitt redusert med 69 % – den utviklingen kommer ikke til å snu av seg selv!

I Vestby kommune har det politiske flertallet med Arbeiderpartiet i spissen vedtatt økonomiske forplitkelser som gjør at vi budsjetterer med en årlig vekst i innbyggertall på 3,5 %. Denne veksten er det særlig naturen rundt oss som må lide for! For øyeblikket er det særlig Kulturkvartalet som er den store kostnaden. MDG ønsket et vesentlig billigere bygg. Slik ble det ikke, og vi forholder oss til utviklingen videre som vi kan gjøre noe med.

Veksten forutsetter nedbygging av arealer - vi trenger flere innbyggere og næringsetableringer for å ha økonomisk vekst. Denne veksten har en pris i form av reduserte naturverdier. I midten av oktober kom WWF med en rapport for verdens samlede dyrebestander. Antallet dyr er redusert med 69 % siden 1970. Denne nedgangen er en tallfesting av det som er kjent som naturkrisen.

Balansen i naturen er sårbar. Vi har i de senere år sett hvordan økosystemet i Oslofjorden har kollapset. Denne kollapsen er det selvsagt ingen som har ønsket. Likevel – den kommer som en følge av menneskelig aktivitet. For få år siden kunne man fiske stor og fin torsk i Sonskilen som den mest naturlige ting i verden. Nå er fjorden tom og torsken er totalfredet.

Den viktigste årsaken til naturkrisen er at dyrenes leveområder blir ødelagt. Faren vi står overfor er at bestander blir så små at de kollapser. Dette kan skje i Amazonas, i Oslofjorden og på våre landområder i Vestby. Arealpolitikken i Norge bestemmes i stor grad i kommunene. Det er våre lokalpolitikere som bestemmer om vi skal snu utviklingen, eller om naturkrisen skal fortsette!

I Vestby er vi i ferd med å ødelegge ett av landets viktigste leveområder for flere rødlistede amfibie-arter i det som har blitt kjent som Salamanderdammen ved Vestby næringspark. Salamanderne skal vi gjøre et forsøk på å flytte, men leveområdet blir borte, og det er leveområdet som er viktig. Dette er bare ett eksempel. Alle steder der vi bygger i Vestby, tar vi av natur som i større eller mindre grad er leveområde for ville dyr. Naturen kan bare raseres én gang. Når den er ødelagt er den ødelagt. Eventuell restaurering vil bli krevende for våre etterkommere.

Den svært raske utviklingen av Vestby er vanskelig forenlig med å ta vare på natur. Vi i MDG er bekymret for utviklingen. Mange innbyggere er kritiske til at nærområdene deres blir bygget ned. I dag er altså denne veksten nødvendig for å betjene økonomiske forpliktelser. Det vil kreve politisk vilje å snu utviklingen.

I kommunestyret svarte ordfører Tom Anders Ludvigsen ja på mitt spørsmål om han mener Vestby har et medansvar for å snu naturkrisen, men han er ikke med på at vi må begrense veksten for å oppnå dette. Her er han på kollisjonskurs med WWF og andre fagfolk som påpeker at det er nettopp denne koblingen vi må ta tak i.

Naturen er ikke en særinteresse vi kan veie opp mot andre gode formål som skole, eldreomsorg og kultur. Naturen er selve livsgrunnlaget!