– Hvor mange millioner er hver salamander verdt synes du?

Bemerkningen falt under den politiske behandlingen av tomtesalget der Vestby kommune nå er politianmeldt av Naturvernforbundet. Det er vanskelig å sette en prislapp på unike naturverdier. Stadig må vi gjøre det. Og gang på gang taper naturen. Verden er inne i en naturkrise. En krise som henger sammen med klimakrisen. Sammen er de definitivt vår tids største utfordring. Når planter og dyrs leveområder bygges ned, svekkes også naturens økosystemer og evnen til å fange og lagre karbon fra atmosfæren. Det er enighet i FN og i fagmiljøer om at begge vil forandre menneskers livsgrunnlag på jorden for alltid hvis vi ikke tar raskt grep. Intet mindre.

Naturkrisen

I løpet av de 50 siste årene har verdens dyrebestander blitt redusert med 68 prosent. Opptil én million arter står i fare for å utryddes. Den aktuelle dammen er en av Norges beste lokaliteter for stor salamander. I tillegg finnes den like sjeldne spissnutefrosken og tre andre amfibiearter. Økosystemet er et finmasket samspill av arter og individer. At det kan bryte fullstendig sammen trenger vi ikke reise lenger enn til Oslofjorden for å se. Denne utviklingen kommer ikke til å snu av seg selv. Den snur heller ikke for alle artene og individene samtidig. Vi må kjempe for hver og en insektart, hver og en torskebestand, og hver og en salamanderlokalitet. Løsningen krever endring på mange plan, ikke minst lokalt i kommunene.

Summen av mange små inngrep

Den største enkeltårsaken til naturkrisen er nedbygging av natur. Svært få enkeltinngrep er så store og alvorlige at de har avgjørende betydning alene. Det er all nedbygging samlet som er problemet. Vi bygger ned natur i et tempo som er ute av kontroll. Ikke bare i Vestby, men i hele verden. Naturen henger ikke med. I de fleste tilfeller det det snakk om svært gode grunner til å bygge. Det kan være samfunnsmessige hensyn, eller store pengeverdier. Gjerne begge deler. Naturen taper gang på gang med samme argumentasjon som over. Hvor mange millioner er en Hubro verdt? Hvor mange millioner er en fjellrev verdt? Og virkelig ille blir det selvsagt når det er snakk om små slimete dyr langt nede på karismaskalaen.

Natursynet i Vestbypolitikken

Naturvernforbundet mener altså at Vestby kommune har brutt plan- og bygningsloven, viltloven, vassdragsloven og naturmangfoldloven. Hvis det er tilfelle er det selvsagt svært alvorlig. Uavhengig av lovligheten mener jeg likevel holdningen til naturen rundt oss er alvorlig sviktende i det politiske flertallet i Vestby. Det politiske flertallet i Vestby visste utmerket godt at det fantes en salamanderdam på eiendommen da de gikk inn for å utvide næringsparken. Skal kommunen drive med eiendomsspekulasjon med hundrevis av millioner i potten? Pengene kommer godt med selvsagt, men er det riktig? Overser vi noe i pengetåka? Lagerhaller kan vi utmerket godt bygge på steder som ikke er leveområder for utrydningstruede arter.

Ødemørk er en dårlig erstatning

Kanskje er det mulig å flytte salamanderne – kanskje ikke. Selv med gode analyser er det ingen garantier for at det vil lykkes. Den foreløpige planen er å flytte dyrene til Ødemørk. Arbeidet med å lage nye dammer der har allerede startet. I likhet med fagfolk på området, reagerer jeg på at man velger å flytte salamanderne til et sted der arten allerede finnes. Som om det er enkeltindividene som skal vernes. Det er leveområder som er livsgrunnlaget for alle arter. Det har liten verdi å flytte disse individene til en allerede livsdyktig bestand. Da har vi fortsatt ødelagt et leveområde for arten, og vi har ikke etablert et nytt.

Fremtiden er grønn!

Slik jeg ser det er det mønsteret her som er det virkelig store problemet. Natur har en helt unik verdi. Den kan ikke måles i penger. MDG er ikke mot all utbygging, men den må være planmessig og grundig vurdert ut fra minst mulig naturskade, ikke størst mulig fortjeneste. Penger er ikke en reell verdi. Det er en menneskeskapt måleenhet. Vi kan ikke spise penger, og vi kan ikke bruke penger som livsgrunnlag. Natur er ikke en særinteresse i politikken vi kan være uenige om over røde og blå skillelinjer. Naturen er selve livsgrunnlaget!

«Evig eies kun det tapte»

Natur kan bare ødelegges én gang. Pengene for den ødelagte naturen blir fort brukt opp. «Evig eies kun det tapte» sa Henrik Ibsen. Jeg skulle ønske vi fikk et politisk flertall i Vestby der forståelse for natur og miljø ble sett på med samme alvor som forståelse for penger. Foreløpig er det kun ett parti du kan stemme på i Vestby hvis du vil prioritere naturen: Miljøpartiet de Grønne.