Vi har gjennom flere artikler i Vestby Avis og gjennom innlegg på Facebook lest om flere til dels rystende tilfeller av mobbing. Alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt på skolen og til å utvikle seg både faglig og sosialt. Mobbing fører til mistrivsel, noe som igjen gjør at mange ikke lærer godt på skolen.

Og når noen blir mobbet, påvirker det gjerne hele klassen. Det er derfor veldig viktig med et godt samarbeid mellom skole og foreldre, noe som er uvurderlig for barnas trivsel, læring og utvikling.

Opplæringsloven kapittel 9 A har regler om skolemiljø og mobbing. Reglene sikrer en nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Her er det avgjørende at det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er viktig.

Vi i Vestby Arbeiderparti er opptatt av at skolen, barnehagene, SFO skal være gode steder å leke og lære, og de skal være trygge steder å være. Og de aller fleste elevene har det bra i disse arenaene, men mobbing skjer dessverre litt for ofte.

Mobbing er et voksenansvar, og Vestby Arbeiderparti mener at mobbetallene i den siste undersøkelsen er for høye. Her må kommunen gå inn med tiltak på den enkelte skole. Ingen elever skal ha en slik hverdag som beskrevet i de siste sakene. Og så er det helt klart at det er skoleeier som har ansvaret for all læring i skolen og også eventuelt tapt læring. Rådmannen i Vestby kommune la frem et notat den 17. juni i år som beskrev hvilke tiltak Vestby kommune har satt inn i arbeidet med å forhindre mobbing.

Vestby Arbeiderpartiet vil følge opp dette arbeidet tett og vurdere å foreslå ytterligere tiltak for å forebygge, avdekke og stoppe mobbing i skolen, SFO, barnehagene og i ungdomsmiljøene i kommunen.

Fordi i Vestby kommune vil vi ha nulltoleranse mot mobbing.

LES FLERE MOBBESAKER HER:

Mor fortviler etter at etter at hennes barn har fått varige skader etter mobbing: – Klarer ikke gå på skolen

Skyhøye mobbetall i flere av skolene i Vestby - dette mener kommunen om de høye mobbetallene

Vestby kommune ligger langt over landsgjennomsnittet når det kommer til mobbing: - Det må handles nå