I sakspapirene står det om syv forskjellige alternativer. Kommentarene etter hvert alternativ tilhører saksbehandler Sjur Authen.

1. Hølen skole gjenopprettes ikke

Elevene forblir på Son skole som en integrert del i overskuelig fremtid. Først når Son skole blir for liten bør man vurdere å bygge ny skole i Hølen.

2. Hølen bygges ny

Innebærer en ny parallell 1-7 skole på den gamle tomten. Dette er det mandatet i byggekomiteen for Hølen skole hadde før prosjektet ble frosset av kommunestyret.

3. Hølen rehabiliteres

Innebærer en rehabilitering i samsvar med Tek 10 byggestandard. Dette er en omfattende rehabilitering og ombygging, som vil gi tilnærmet ”ny” skole.

4. Hølen pusses opp

Oppussing for å tilfredstille forskriftkrav vedrørendre inneklima, HMS og lignende. Dette alternativet er lite aktuelt da paviljongen er fjernet fra skoletomta.

5. Hølen bygges ny som 1-4 skole

6. Hølen rehabiliteres som 1-4 skole.

7. Hølen pusses opp som 1-4 skole.

Alternativ 5-7 tilsvarer alternativ 2-4, men i en ”nedskalert” versjon i form av en 1-4 skole. Dette vil innebære at Hølen blir en filial av Son, på samme måte som Garder er en filial av Vestby. Innsparingen vil være administrasjon og på investering. Dersom man velger en av disse løsningene vil behovet for å bruke ”gamlebygget” falle bort dersom man rehabiliterer eller pusser opp. I mellombygget vil det være plass til tre klasserom, grupperom, allrom og arbeidsrom for personlet. Arbeidsrom for ansatte i mellombygget godkjennes av Arbeidstilsynet. Det er usikkert hva de vil stille som krav. I gymsalbygget vil det være plass til ett klasserom og SFO-base i tillegg til gymsal med garderober. Også utfordringene med å utvide skoletomta faller bort med alternativ 5-7.

Saksbehandler Sjur Authen skriver videre i sakspapirene at man vil ha tre paralleller på Son skole hvis elevene fra Hølen går der. I følge prognosene vil Son skole akkurat klare elevantallet fra begge steder, men saksbehandleren skriver også at det er et usikkerhetsmoment. Ett trinn til med over 84 elever vil overstige Son skoles kapasitet.

Økonomisk sett viser forsprosjektet at en ny Hølen skole vil koste rundt 95 millioner kroner. Forprosjektet er ferdigstilt av administrasjonen, men ikke behandlet politisk. En rehabilitering ble i 2009 anslått til 57,5 millioner, oppjustert 2012 blir dette 59,5 millioner kroner. En ny 1-4 skole vil anslagvis ligge på 63 millioner kroner, basert på samme kvm-pris som forprosjektet for Hølen skole viser. En rehabilitering av mellombygget og gymbygget til bruk for 1-4 klasse samt SFO er anslått til 39 millioner kroner. Det forutsettes da at alt utvendig og innvendig rives, og man kun står igjen med reisverk. En oppussing av mellombygg og gymsalbygget er anslått til mellom 6 og 10 millioner.

Authen skriver i sin oppsummering at alternativ 1, 2 eller 7 fremstår som de tydeligste veivalgene. Ønsker man å spare kommunale midler vil det være økonomisk mest fordelaktige være å la Hølens elever fortsette på Son skole. Dersom man ønsker en 1-7 skole i Hølen for fremtiden bør det bygges nytt. Dersom man vil ha et kommunalt bygg i Hølen også kan brukes utenfor skolens brukstid vil alternativ 7 være det økonomisk mest fordelaktige. Dette alternativet vil også kunne legge føringer for fremtiden til Garder skole.

Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen da det i budsjettsaken var en klar føring på at det skal tas en politisk avgjørelse på skoleløsning i Hølen. Finanskomitéens innstilling vil helt sikkert vektlegges i stor grad av kommunestyret som har siste ord i saken.

Les hele saksfremlegget her: