HØLEN/VESTBY: På Vestby kommunes nettsider vises det til medieoppslag i etterkant av kommunestyrets behandling av saken mandag 2. mars, og skolesjef Sverre Korslund redegjør for Hølen skoles situasjon.

Skolesjefens redegjørelse:

"Situasjonen på Hølen skole

Redegjørelse ved skolesjefen 6. mars 2009.

Det vises til medieoppslag etter formannskapets behandling mandag 2. mars 2009.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

1. Elevene ved Hølen skole overføres til Son skole umiddelbart.

2. Bygningene ved Hølen skole rives.

3. Rådmannen bes legge fram sak med forslag til en én-parallell skole med SFO og barnehage innen 1/9 2009.

Saken behandles i kommunestyremøte mandag 23. mars 2009.

Administrasjonen avventer kommunestyrets behandling og forholder seg til kommunestyrevedtaket.

Det er presisert fra politisk hold at dette ikke betyr en nedleggelse av Hølen skole, men at elever og personale tilknyttet Hølen skole skal låne ledige lokaler på Son skole. Son skole har kapasitet til dette. "Umiddelbart” forstår administrasjon som så fort det er praktisk gjennomførbart.

Denne prosessen styres av skolesjefen, og skolesjefen forholder seg til vedtak som fattes politisk.

Vedtakets punkt 3 innebærer at rådmannen snarest oppnevner en administrativ arbeidsgruppe for å utarbeide forprosjekt til ny skole med SFO, samt barnehage, innen 1. september 2009."