I en snau time diskuterte de fremtiden for elever med tilknytning til Hølen.

Posisjonen gikk inn for en blanding av oppussing og nybygg, mindretallet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville bygge nytt.

Posisjonens forslag som ble vedtatt, har følgende ordlyd:

1.Mellombygg og gymsalbygg pusses opp til en tilfredsstillende standard.

2.Det settes opp et nybygg over to etasjer på til sammen 500 kvadratmeter.

Bygget kan romme klasserom for 5-7 klasse, grupperom, spesialrom og

personalavdeling.

3.Budsjettet for "Prosjekt rehabilitering og nybygg - Hølen skole" settes til 30 millioner kroner.

4.Tidligere byggekomite for Hølen skole oppløses. Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette prosjektet med forhandlingsutvalget som konsultativt organ.

5.Det avsettes i tillegg to millioner kroner til oppgradering av gamlebygget.

Saken kommer nå opp i Formannskapet i september.