Gjør vi en kjempeinnsats frem mot 2030 kan vi klare å redde økosystemet Oslofjorden. Vi i Miljøpartiet de Grønne har løsningene. Vi trenger økt vern og flere påbud. Vi må rydde opp. Vi må etablere nye tilbud og ta i bruk ny teknologi. Det finnes ikke en enkelt løsning. Alt dette må virke sammen!

År med forurensing og forsøpling

Vi har et vakkert bilde av Oslofjorden. Blikkstille hav, yrende sommerliv og glade badegjester. Men hvordan har fjorden det? Sånn egentlig? Under overflata?

Sannheten er at Oslofjorden er syk. Det som var Norges rikeste fjord, er i ferd med å dø. Havforskningsinstituttet slår alarm om at Oslofjorden nesten er tom for fisk, og at fugle- og dyrelivet er i ferd med å forsvinne.

Forurensing og forsøpling kveler livet i fjorden. Det tar på å være nærfjord til halvannen million mennesker. Det tar på å grense til massiv industri og landbruk. Forsøpling av plast og andre gjenstander bidrar til fiske- og fugledød både i fjorden, og langs kysten.

Tidlig på 2000-tallet ble det dumpet tonnevis av giftstoffer ved Malmøykalven. Ironisk nok het prosjektet «Ren Oslofjord», og hadde en tidligere miljøvernminister og et par naturvernorganisasjoner i ryggen. Ulike sjødeponier har vi flere steder Oslofjorden.

Frem til 2016 hadde Moss havn tillatelse til å dumpe plastfiber i sprøytebetong. I dag er dette forbudt. Vestby MDG vil stanse all dumping av avfall i fjorden.

I Vestby har vi Søndre Follo renseanlegg og flere lokale pumpestasjoner som håndterer kloakken vår. Både renseanlegget og pumpetasjonene slipper i perioder ut helt eller delvis urenset kloakk. «Avvik» kalles det, og tillates av Statsforvalteren.

Samtidig er det kartlagt at flere av kommunens vassdrag er forurenset. Kommunen anslår at utslipp fra 1 200 private og lokale avløpsanlegg har stor innvirkning på vannkvaliteten.

Avrenning fra landbruk, industri, hus og hytter, kombinert med utslipp fra båter gir stadig ny forurensing. La oss være tydelige: Oslofjorden tåler det ikke!

Hva kan vi gjøre?

Alt starter med en bevissthet om at fjorden for lengst har overskredet grensen for hva den tåler av forurensning.

Moss MDG har stått på i årevis for å stanse dumping av plast fra havnene. Resultatet er en kraftig reduksjon i plastdumping fra flere havner rundt fjorden.

Miljø og menneskerettighetsorganisasjonen Neptune Network setter søkelys på risikoen for at gamle sjødeponier lekker. Organisasjonen har nylig søkt om midler til kartlegging av sjøbunnen rundt Malmøykalven. Vestby MDG er positive til en slik kartlegging.

I Vestby skal Sonskilen mudres for å øke dypden i småbåthavna. Prøver tatt langs elva Såna og ved utløpet i Sonskilen viser at elve- og sjømudderet inneholder giftstoffer. Vestby MDG mener at massene bør deponeres på land slik at gift ikke lekker ut i sjøen.

Vestby har nylig vedtatt plan for septikhåndtering i spredt bebyggelse. Målet er mindre forurensning i kommunens vassdrag. Da må alle hus og hytter ha avløp som overholder miljøkravene. Vestby MDG vil fremheve mulighetene som ligger i sirkulære anlegg. Teknologien er kommet langt. Det finnes gode løsninger som både renser og tar vare på næringsstoffene for fremtidig gjødsling. Vestby MDG er positive til at kommunen åpner for ulike minianlegg.

Vestby og Ås, som eiere av Søndre Follo renseanlegg, bør ha en nullvisjon for utslipp fra anlegget. Vestby MDG ser gjerne på muligheter for å forbedre anlegget.

Sammen kan vi få til mye!

Vi kan støtte opp om aksjoner som Strandryddeuka som i år er lagt til 11. til 19. september.

Vi kan sørge for utslippsfritt båtliv. Det betyr flere steder for trygg tømming av septik, og flere vaskeanlegg for båter for å redusere bruken av bunnstoff.

Vi kan fjerne cruisebåtene, verne mer av fjorden og etablere fredningsområder for torsk, hummer og annet sjøliv. Vi kan forby bunntråling i de marine nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler.

Oslofjorden kan ikke reddes av deg og meg alene, eller av en enkelt kommune. Kun sammen – på tvers av politiske partier, organisasjoner og næringsliv kan vi klare å rydde opp og skape nytt liv i fjorden.

Vi må starte nå, og ikke gi oss før økosystemet Oslofjorden er i balanse. Klarer vi det innen 2030?