I vår ga FNs klimapanel oss oppskriften på å begrense klimaendringene. Det vil kreve mye av oss, men det er mulig. For å lykkes, må vi tørre å ta de grepene som trengs og la naturvern og utslippskutt være grunnleggende prinsipper i samfunnsutviklinga. Kommunene spiller en vesentlig rolle i dette arbeidet.

I forslaget til kommuneplan som skal behandles i kommunestyremøtet 20. juni, står mulig bygging i Deørskogen på agendaen. Området som foreslås omregulert er enormt: nærmere 480 dekar, noe som er en veldig stor del av Deørskogen. Her skal det etter planen gjøres plass til mellom 250 til 400 boliger.

Deørskogen er en fantastisk nærskog som brukes av veldig mange mennesker i Son og Hølen. Hundrevis av disse innbyggere protesterer nå - med god grunn. Dette er en skog full av opplevelser og liv. Etter vedtak i kommunestyret i fjor høst har Asplan Viak utført en grundig og objektiv vurdering av konsekvensene av å bygge ut dette området. Utredningen viser at naturmangfoldet i skogen er truet. Verdifulle arter og naturtyper er registrert i området; Eldre trær, truede og nær utryddete insekter og et større vilttrekk for elg. Ikke minst er salamanderen truet også i dette området, et fenomen Vestby nå begynner å bli kjent for. Det er dessuten påvist skredfare som følge av dårlige grunnforhold.

Forslaget strider også i mot kommunens enstemmig vedtatte planer om at 80 prosent av boligbyggingen i kommunen skal skje i Vestby sentrum. Boligreservene i Son og andre steder i kommunen er allerede så store at det ikke er rom for å ta inn store nye prosjekter nå, uten å bryte med prinsippet kommunen selv har vedtatt. Dette viser at det her er snakk om et overdimensjonert byggeprosjekt på feil sted.

Vestby MDG mener naturverdiene, vedtatt arealpolitikk og det sterke engasjementet blant innbyggerne viser at inngrep i dette naturområdet ikke kan gjennomføres. Vi må fatte våre vedtak basert på kunnskap, omtanke for framtidige generasjoner og langsiktige verdier, ikke kortsiktig profitt og enkle løsninger.

Derfor mener Vestby MDG at dette prosjektet må stoppes umiddelbart. Det er unødvendig å legge forslaget ut på høring når vi vet at det strider mot innbyggernes ønsker, fagfolkenes anbefalinger og kommunens egne planer.

Les også

Deørskogen i fokus