Arbeidet med ny kommuneplan nærmer seg slutten og nå foreligger det en sak til formannskapsmøte 6. mars. En spennende sak som skal delbehandles. Det er utkast til planens samfunnsdel.

Det ligger kanskje noen forventninger om at utkastet kan politisk godkjennes for videre arbeid. Det bør det ikke fordi det ikke er tilstrekkelig vurdert og konkretisert med hensyn til overordnete føringer, utviklingstrekk og målsettinger.

Responsen på innkomne innspill til kommuneplan har vært oppsiktsvekkende stor fra overordnede myndigheter, innbyggere og andre.

Innsigelsene er gjennomgående negative.

Flere av innspillene i arealdelen er i strid med Regional plan for areal og transport i i Oslo og Akershus (RP-ATP) og kommunale bestemmelser 80/20 regelen, arealforvaltning mm.

I disse VM tider kan man trygt bruke et uttrykk fra den verdenen: «kom litt skjevt ut fra hoppkanten.»

Kommuneplanprosessen blir omfattende når man velger ny utarbeidelse av både arealdel og samfunnsdel med handlingsdel samtidig.

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokument som skal ligge til grunn for både arealdelen og for virksomhetsplanene. Samfunnsdelen skulle ha vært gjennomarbeidet og godkjent, før man inviterte til innspill til arealdelen.

Samfunnsdelen skal gi føringer for kommuneplanens arealdel. Arealdelen skal være et kartmessig bilde av prioriteringer og satsninger i samfunnsdelen, samtidig som kommunens arealressurser og infrastruktur som påvirker utviklingsmulighetene.

I forordet til samfunnsdelen ble dokumentet beskrevet som et råutkast. Det var uheldig. Et dokument som legges ut til høring og offentlig ettersyn er det problematisk å ikke vite hva som er kommunens fremtidige ønsker og prioriteringer.

Man er tilbøyelig til å tenke på gammelt ordtak; reven har flere utganger.

Vi vet alle at det er mange mørke skyer i lokalsamfunnet som er store utfordringer Det kan nevnes barne- og ungdomsmiljøet, skole, åpenlyst narkotikaomsetning, utenforskap, psykiske helse, økende andel eldre med helseutfordringer, støy, lysforurensning, tap av friluftsområder, press på nedbygging av jord og skogsområder, forurensning både til lands og fjord, vassdrag, avløp, overvann for å nevne noe.

Dette er områder som har konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Områder som skal tas med i samfunnsdelen må konkretiseres og hvilke mål og strategi som skal gjelde.

Kommunen må bestrebe seg på å være forutsigbar, åpen og inkluderende i så viktige prosesser som en kommuneplan er. Det oppleves som problematisk at planer endres underveis uten en god begrunnelse. Det er en krevende prosess å arbeide med kommuneplanrullering, og det kreves kompetanse og ressurser for å få et godt resultat. La oss håpe at så er tilfelle.

Det er veldig uheldig at det kommer innspill som ikke er kommunisert med den det gjelder og heller ikke fremkommer av samfunnsdelen. Det er tilstrekkelig å peke på godsterminal Rustad gård og næringsvirksomhet Klever gård. Innspillene kom fra eksterne interessenter.

Det er ikke tilstrekkelig å sende varsel til hjemmelshavere som oppfordres til å lese forslag til ny kommuneplan for å se om grunneier er berørt. Dette er store inngrep i folks liv som skaper mye usikkerhet for vedkommende og dens familie og naboer.

La oss ta lærdom av denne prosessen. Det er mye lærdom i feil som blir gjort.