Altfor mange som bor i våre kommuner langs strandsonen, har ikke tilgang til deler av våre friluftsarealer. Andre steder langs kysten i Akershus rapporteres det om store mengder med ulovlig bygging og stengsler i strandsonen. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Vestby. Spesielt i Son er dette er kjent problemstilling. Vi trenger å vite hvor omfattende den skjulte privatiseringen av strandsonen vår har vært.

Gjennom sommeren har vi opplevd at strendene i Son og våre andre populære badestrender er fulle i sommervarmen. Derfor er våre små kyststier med gode tur- og badeområder like viktige som strendene. Da kan ikke ulovligheter være til hinder for den frie ferdselen på kyststiene i kommunen.

Vi må sørge for at innbyggerne og turistene som besøker kommunen, får tilgang til våre badeplasser. Vi må fortsatt passe på å holde avstand, da kan vi ikke ligge tett i tett på de få tilgjengelige kyststripene. Vi må bruke hele strandsonen. Kommunen må nå gjøre det den kan for å gjøre vår vakre kyststi tilgjengelig for oss alle, så fort som mulig.

Vi ønsker å sikre fri ferdsel i strandsonen, og tilgjengeligheten til kysten. Det kan ikke være slik at private oppsatte gjerder og skilt holder folk unna områder de har rett til å bruke. Vi mener grunneiere ikke kan ta seg til rette, de må straks pålegges å rive ulovlige oppsatte bygg innenfor 100 metersbeltet.

Kommunen må finne ut av hvor utbredt dette er, og gi pålegg om fjerning. Ulovligheter kan ikke lønne seg. Grunneiere kan ikke få tilgivelse i stedet for tillatelse.

Kommunen kan heller ikke gi dispensasjoner til å bygge i strandsonen. Nå er det bare 30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord tilgjengelig for allmennheten. Det har skjedd en dramatisk privatisering av de fineste områdene. Kommunen må sørge for at friluftsloven overholdes, og tilgjengeligheten sikres for alle innbyggerne. Vi kan ikke privatisere det vakreste vi har, naturen vår.

Allemannsretten må bevares og fremmes, den gir oss muligheten til å utøve friluftsliv som er helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig. Med turer i utmark og langs sjøen skaper vi gode sommerminner for alle i kommunen og våre besøkende. Nærmiljøet må være tilgjengelig for at folk skal ha denne muligheten.

Det er det enkleste folkehelsetiltaket kommunen kan legge til rette for. Uten turer langs vassdragene, opp på toppene og langs kysten blir helsen vår dårligere. Muligheten for å være ute i friluft og rekreasjon er viktig og livsnødvendig. Dessverre krymper vår felles strandsone som følge av utbygging og stengsler. Dette vil SV stanse i neste stortingsperiode ved å få et flertall for å grunnlovsfeste allemannsretten.