Den gamle skoletomta i Vestby sentrum har fått nye eiere – Selvaag Eiendom planlegger et spennende Bolig pluss-konsept på tomta. Med på kjøpet får de den staselige skolebygningen til Vestby folkeskole fra 1922.

Den gamle skolebygningen er verneverdig, og beskrives slik i kommunale planer:

«Den eldste delen av skolebygningen er spesielt godt bevart i sin hovedform og eksteriørmessige detaljer. Bygningen er en kjent og karakteristisk del av sentrum som har verdi som et identitetsskapende element i lokalhistorien og for befolkningen».

Riving sannsynlig

I en kommune med fem spredte tettsteder er det naturlig nok også mange skolebygninger, og etter hvert som nye skoler bygges blir de gamle skolebygningene stående og forfalle. Gamle Solhøy skole i Son ble revet i 2020, og både gamle Hølen skole og gamle Vestby skole går en usikker fremtid i møte.

Fordi skoletomta ligger innenfor sentrumsområdet i nye Vestby, hvor det er vedtatt at utvikling skal være viktigere enn bevaring, er det dessverre store sjanser for at gamle Vestby skole blir revet. Jeg håper likevel det er mulig å appellere til tomtas nye eiere om å se på den gamle skolebygningen som en ressurs: ta vare på skolen og bruk den i prosjektet! Den gamle skolebygningen kan være akkurat det ene elementet som gjør byggeprosjektet til noe unikt.

Bevaring for klima og miljø

I kommunestyret jobber vi i MDG for bevaring gjennom bruk så ofte som mulig. Det er god politikk for både klima- og miljø og stedsutvikling.

For å ta det første først:

Ett av de viktigste tiltakene for å kutte klimagassutslipp er å rive færre bygg, fordi nybygg gir størst utslipp. Av årlige utslipp fra byggesektoren kommer 70 % fra nybygg, selv om mengden nybygg bare er på 1–2 % i året (av totalt antall bygninger). I de fleste tilfeller tar det mange tiår før klimaregnskapet for å rive og bygge nytt fremfor å bevare nærmer seg null, selv når man bygger nytt etter de strengeste miljøkravene.

Den andre grunnen til at vi er opptatt av bevaring er det potensialet gamle hus har i å bidra til å utvikle attraktive bomiljøer og gi et sted identitet og særpreg. I den sammenhengen er gamle skolebygninger verdifulle: skolene er ofte veldig gode eksempler på arkitektur fra sin tid, og de har hatt stor betydning i folks liv og betyr derfor ofte mye for innbyggerne. For innflyttere kan bygningsarven være en kilde til å skape interesse for historien og forstå mer av stedet man har flyttet til.

Høyere kvm-priser på steder med gamle hus

Et annet viktig poeng, som Selvaagbygg særlig burde merke seg, er at undersøkelser viser at boligprisene er høyere for boliger som ligger i eller i nærheten av verneverdige bygninger: Kulturmiljøer har ikke bare en nostalgisk verdi for spesielt interesserte, det verdsettes også av markedet! En undersøkelse fra 2015 viser at prisen for leiligheter i hus med høy bevaringsverdi var 18 prosent høyere enn tilsvarende leiligheter uten vernestatus. Men ikke nok med det – naboleilighetene til den bevaringsverdige bygningen får også en høyere salgsverdi. Det vil si – bygger du leiligheter med utsikt mot et gammelt verneverdig hus kan du selge for en høyere kvadratmeterpris enn du ellers kunne tatt.

Se mulighetene!

Om kjøperne ser verdien i den vakre, gamle bygningen kan man se for seg at bygningen kan integreres i prosjektet. Kanskje gamleskolen kan ha rom for fellesfunksjoner som selskapslokaler, gjesteleiligheter eller aktivitetsrom? Eller hva med å etablere et «co-working»- sted i en av etasjene?

Vi oppfordrer kjøperne av skoletomta i Vestby til å se hvilke muligheter som ligger i bygningsarven – og gi gamleskolen i Vestby en sjanse!