Det vises til leserinnlegget datert 06.03.21 med overskriften «Kystkultursenteret i Son blir en kommersiell kafé som fortrenger kystkulturen» skrevet av André Olsen, Ole Martin Svoor og Anstein Spone. For ordens skyld fremheves det at disse tre er individuelle medlemmer i Soon Water Kystlag og ikke styremedlemmer i Kystlaget. De har heller ikke vært aktivt involvert i Kystlagets direkte forhandlinger med Vestby kommune, men har hatt anledning til å komme med innspill i forbindelse med leieavtalen.

Leserinnlegget inneholder flere påstander som ikke er overens med Styret i Soon Water Kystlags eller de fleste medlemmers oppfatning, verken når det gjelder bruken av Kystkultursenteret, realitetene i forholdet med Vestby kommune eller hvorvidt det er mulig å utføre kystkulturaktiviteter på eiendommen.

Det fremsettes til dels som om innlegget er skrevet på vegne av Soon Water Kystlag, noe som ikke er tilfelle og skrivet ble ikke fremlagt til styret i Kystlaget før det gikk i trykk.

Det er ingen forandring i forbindelse med den enkle ukommersielle kafévirksomheten drevet av frivillige i Soon Kystkultursenters Venner. Denne driften har pågått i en årrekke og vil fortsette som før, med salg av vafler, kaffe, te og mineralvann. Denne virksomheten fortrenger ikke kystkulturen, virksomheten til Soon Water Kystlag eller drives i «konkurranse» med lokale restauranter, kafeer eller bakerier. Kommunen ruster ikke opp noen aktiviteter, har ikke overkjørt noen interesser, endret Kystkultursenterets profil eller driften av eiendommen, som vil fortsette uforandret, i regi av Kystlaget og Venneforeningen med kommunen som utleier. Kommunen har heller ikke til Kystlaget på noen måte gitt uttrykk for at inntjeningen fra kafédriften er viktigere enn levende kystkulturformidling.

Kystlaget har hatt og vil ha svært frie hender i hvordan man ønsker å drive og formidle kystkultur på Kystkultursenteret. Å påstå at en liten reduksjon i arealet i ett av Kystsenterets mange lokaler skulle kunne påvirke Kystlagets evne til å utføre sin tiltenkte funksjon faller på sin egen urimelighet. At disse individene mener at Kystlaget ikke lenger kan driftes som et lokallag under Forbundet Kysten, stiller Styret seg uforstående til.

Både Venneforeningen og Kystlaget har hver for seg og i konstruktivt og hyggelig samarbeide med kommunen blitt enige om en ny 10 års leieavtale for Kystsenteret. Kommunen og kultursjefen har så langt som mulig tatt hensyn til de innspillene som har kommet fra begge partene og har ikke på noen måte påvirket forhandlingene negativt som eier av Kystsenteret eller fremsatt noe ultimatum.

Styret i Kystlaget fikk et klart mandat av Årsmøte i 2020 for å forhandle leieavtalen med Kommunen. Avtalen som man er blitt enige om sikrer hvordan Kystlaget kan bruke området, bygningene, slippen og ikke minst bryggen og utleie av båtplassene. Uten en slik avtale kan Kystlaget ikke utføre sin kystkulturelle funksjon eller ha en fremtredende tilstedeværelse midt i sentrum av bryggelivet i Son.