Industri-og næringspartiet (INP) ble stiftet i 2020 og fusjonerte med Helsepartiet i 2023. INP har bragt begrepet konsekvenspolitikk inn i det norske politiske landskapet. Begrepet henspeiler på at man må evne å fatte beslutninger basert på helhetlige vurderinger på tvers av ulike ansvars- og resultatområder. Kort oppsummert er konsekvenspolitikk i realiteten sunn fornuft!

Bekymringsfull utvikling

Røde Kors har slått alarm om at økningen av psykiske helseplager blant barn og unge i Norge er i ferd med å bli en humanitær utfordring. I fjor fikk Røde Kors henvendelser fra nesten 35.000 barn og unge til sin anonyme samtaletjeneste Kors på halsen. Organisasjonen Mental Helse melder om den samme utviklingen. Hvert år tar om lag 650 nordmenn sitt eget liv. Tilbake står 6500 etterlatte og nærstående. Dette er en utvikling vi som samfunn må ta på alvor og prioritere fremfor symbolpolitikk og ubetydelige enkeltsaker!

Psykisk- og mental helse som hjertesak

Min hjertesak som 2. kandidat for Vestby INP er å gjøre kommunen til en spydspiss i arbeidet med å fremme innbyggernes psykiske- og mentale helse. En god psykisk- og mental helse er en nødvendig forutsetning for økt livskvalitet. Økt livskvalitet gir igjen friske og produktive innbyggere og reduserer belastningen på det offentlige hjelpeapparatet. Å investere i innbyggernes psykiske- og mentale helse er derfor konsekvenspolitikk i INP sin ånd!

Hva kan kommunen gjøre?

Gjennom å prioritere forebyggende arbeid og lavterskeltilbud kan Vestby kommune utgjøre en forskjell for folk. Økt fokus på psykisk- og mental helse gjennom bevaring av nærskog, oppsøkende virksomhet, aktivitetstilbud, tid og samtaler vil gi folk følelsen av å bli sett og hørt, tilhørighet og trygghet. Et slikt fokus vil sannsynligvis også redusere det økende problemet med mobbing og vold i skolen. Hva om Vestby kommune hadde som ambisjon å gi innbyggerne raskt tilgang til samtaler med helsesykepleier eller psykolog uten å måtte stå på venteliste i flere måneder? Tenk om kommunen kunne tilby regelmessig oppsøkende helsehjelp på de ulike kommunale arenaene som barnehage, skole, hjemmetjeneste og omsorgssentre for å tidlig fange opp de som ikke har det noe bra? Hva om barnehagen og skolen regelmessig satte av mer tid til de uformelle samtalene? Tenk om hjemmetjenesten prioriterte noen minutter ekstra pr. hjemmebesøk slik at det var nok tid til den gode samtalen? Hva om kommunen kunne tilby en veiledningstjeneste som ga innbyggerne hjelp til å navigere og få hjelp på tvers av kommunale resultatområder? Alt dette lar seg enkelt gjøre bare det er politisk vilje og fokus! Forebygging er essensielt, men det å sikre tidlig og riktig hjelp til de som har mer alvorlige psykiske utfordringer samt deres pårørende, er også viktig. Tilbudene må oppsøke den enkelte på deres respektive arena og ikke omvendt! Dette fordrer nytenkning og samarbeid på tvers av kommunale resultatområder.

Tilrettelegge for næringsvirksomhet og samarbeid med frivilligheten

Kommunens samarbeid med frivilligheten, herunder å sikre disse forutsigbare rammer, er en nødvendig forutsetning i arbeidet med å fremme både psykisk- og mental helse. Det samme er en god kommuneøkonomi og tilgang på arbeidsplasser. Å være i arbeid og føle at en bidrar til fellesskapet fremmer god psykisk helse! Min andre hjertesak er derfor å sørge for at Vestby (for)blir en attraktiv næringskommune med mange arbeidsplasser. INP skal jobbe for at det skal være enkelt og forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Vestby!