Industri- og næringspartiet har som mål for undervisning et tilpasset opplæringsløp for de som har behov for utviding av dette. Vi ønsker en kvalitetssikring av at lærebøker er oppdaterte og i samsvar med ny og nøytral kunnskap.

Det skal tilrettelegges for at barn med spesielle behov for mer personlig oppfølging av lærer, skal kunne få det. Dagens inkludering i klasserom medfører ofte redusert kvalitet på undervisningen til resterende elever. Vi kan ikke la barna våre lide som konsekvens av budsjettendringer. Våre barn er samfunnets fremtid, og våre viktige ressurser.

Vi vil satse på tidlig innsats og dette handler om å gi hjelp så tidlig som mulig, for å unngå at vansker blir unødvendig store eller det oppstår tilleggsvansker. Derfor er vi med på en omstilling som kan gi bedre resultater med bedre kvalitet og resultat for den det gjelder, nemlig barna. Vår kommune trenger politikere som er mer opptatt av kvalitet enn eierskap.

Alle barn bør benytte seg litt av SFO tilbudet, nå som det er 12 timer gratis i uken, da for å få en god sosial og språklig trenings arena.

Utdanningsdirektoratet har laget nettressurser om kvalitets utvikling i SFO for nettopp å støtte kommuner, skoler og fritidsordninger. Derfor ønsker vi at Vestby kommune skal satse videre på å utvikle kvaliteten på SFO. En nedbemanning kan skape konsekvenser for tidlig innsats hos barn med spesielle behov. Mindre voksentetthet kan være utrygt for barna, der konsekvensen kan være at foreldre tar ut sine barn fra SFO fordi tilbudet blir såpass mye dårligere. Dette kan være uheldig for mange barn som kunne trenge å være på SFO.

Vestby kommune må følge rammeplan og oppfylle sin plikt etter opplæringsloven § 13-7. Planen bør være åpne for variasjoner og satsinger i positiv forstand. Det er handlingsrom for kommunen å ha forsvarlig og godt tilbud for barna våre, med økt bemanning, som gir økt trivsel og sikkerhet i en fritidsarena som SFO.

Vestby har et meget godt innarbeidet skolesystem med mye kompetanse, men vi vil stille strengere krav til skoleledelsen og lærere i kampen om mobbing. Mobbing i våre skoler skal ikke tolereres, ei heller skal det utøves vold! Mobbing og vold må følges aktivt opp fra skolens side. Videre vil vi ha fokus på forebyggende arbeid rettet mot mental helse i skolen gjennom et tett samarbeid med spesialhelsetjenesten
Vi vil bygge ny skole på Randem på grunn av økt fremtidig befolkningsvekst i sentrum og flere barnefamilier på Randem. Barna har behov for en nærskole der de bor i grunnskolen.

Industri -og Næringspartiet ønsker å videreføre statens forpliktelse til å utdanne alle som ønsker det til og med videregående skole. Det skal være mulig å fullføre fagopplæring uten å inneha dagens nivåkrav innen allmenne fag. Mange elever faller ut av videregående skoler, og vi tenker at dette kanskje skyldes et høyt nivå i deler av pensumet som matematikk, fysikk og naturvitenskapelige fag.
Det må etableres yrkesfaglige linjer med økt fokus på selve linjefaget og mindre på de akademiske fagene.

Godt valg på valgdagen 11. september.