Vi lever i en tid hvor press på naturmangfoldet blir mer og mer tydelig. FNs Naturpanel bekreftet i 2019 at vi har en naturmangfoldskrise som er en like stor trussel mot vår tilværelse som klimakrisen.

Arealendringer er en av de viktigste grunnene til tap av naturmangfold. 75 prosent av alle landområder i verden er lagt om til åkre, dekket av asfalt, druknet i demninger eller på annen måte betydelig omdannet siste femti år, ifølge rapporten fra FNs Naturpanel.

Kulturlandskap med beite og slått er ikke lenger vanlig. I stedet har vi industrielt jordbruk. Skogruk med flatehugst og granplanting gir lite rom for variert insekt-, plante- og dyreliv.

Likevel: Den største årsaken til tap av natur er at arter og deres leveområder blir fortrengt av vei, bolig og industriutbygging. Et stort antall arter, fra den minste organisme til større fugler og pattedyr, mister leveområder når vi bygger ned natur- og kulturlandskapet.

I dag er mer enn 2000 arter truet av arealendringer her i Norge. Flere arter havner på rødlista hvert år. Mange av disse lever også i Vestby. Det gjør at vi har et spesielt ansvar for å ta vare på disse artenes leveområder.

Storsalamander, humlevikler-sommerfuglen og den sky fuglen åkerrikse er blant artene Vestby har et særskilt ansvar for.

Arealer er en ikke-fornybar ressurs, og naturens arealer er i dag under sterkt press både globalt og nasjonalt. Skal det internasjonale målet om å stanse tapet av naturmangfold nås, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at vi må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur.

Vi i Vestby MDG mener vi bør tilstrebe å bli en arealnøytral kommune, og vil følge opp dette i arbeidet med ny kommuneplan.